Şükür bagşy
Nurmyrat Saryhanow

Şükür bagşy (Kitabyň suraty)

Nurmyrat Saryhanow bu onçakly uly bolmadyk powestinde halk üçin uly ähmiýete eýe bolan temany gozgaýar. Awtor bu powestinde halk sungatynyň ekspluatatorlar synpyna hyzmat edýän çüýrük sungatdan has belent derejede durýanlygyny janly obrazlaryň üsti bilen hem ynandyryjy deliller bilen suratlandyryp görkezýär. Bu powestiň ýigrimi ýyl çemesi mundan ozal ýazylanlygyna garaman, şu günki günde ol öz gymmatyny ýitirenok. «Şükür bagşy» powesti türkmen sowet proza eserleriniň arasynda iň şöhrat gazanan eserlerden biridir. Okyjylar ony uly söýgi bilen okaýarlar.

Redaktor: G. Seýitmädow.

Çap edildi: Aşgabat, 1961.

Format: pdf

Indir