«Köp sözüň azy ýagşy, az sözüň — uzy»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Kitaphanamyza Allaýar Çüriýewiň «Bir soragyň ýigrimi ýyllyk sütemi» atly taryhy oçerki goşuldy.

Bir soragyň kyrt ýyllyk sütemi (Kitabyň suraty)
Çem gelen söz

holpuldamak

  1. Holpuldyly ses çykmak, holpuldyly seslenmek, larkyldamak.

    • Ýokary çekilen keşdeli balagynyň agzyndan kiçijik gara injikleri darty ýaly görnüp, ýalaňaç aýaklary giň galoşyň içinde holpuldaýardy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  2. Göçme manyda Bir zadyň aladasyna düşüp selpemek.