Soňky görlen sözler: parçalamak dyrmatmak ganjaryşmak demonstrator şüdügär allagoriýa garaçy hatyrdy urmak tokurtga

«Hünäri öwren-de ýigren »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

«Ene dilim» sahypasy 10 ýaşynda

«Ene dilim» sahypasy 10 ýaşynda

«Ene dilim» sahypasy 2011-nji ýylyň 14-nji martynda açyldy we şu ýyl 10 ýaşady.

Çem gelen söz

oňuşdyrmak işlik

Agzybirlik etdirmek, ylalaşdyrmak, ýaraşdyrmak.