Soňky görlen sözler: hakykatçy perdeli şugla boýa arheologik bükgüldemek hakyky agentçilik sezura hakykylyk

«Öz elim öz ýakam »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

«Ene dilim» sahypasy 10 ýaşynda

«Ene dilim» sahypasy 10 ýaşynda

«Ene dilim» sahypasy 2011-nji ýylyň 14-nji martynda açyldy we şu ýyl 10 ýaşady.

Çem gelen söz

betniýet at

Ýaman niýet, erbet däl, erbet maksat, garaýürek.

  • Betniýet päliýamanlar ýansyn, örtensin köýüp. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)