Soňky görlen sözler: hasap eşek müzzertmek düşünmek heniz gawun bag-bakjalyk taşlamak ýolmalaşmak derňelmek

«Söýdüren-de dil, köýdüren-de dil »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Sahypamyzyň kitaphanasyna Annasoltan Kekilowanyň Ömrüzaýa ýyldyzym atly goşgular ýygyndysy goşuldy.

Ömrüzaýa ýyldyzym (Kitabyň suraty)
Çem gelen söz

boýaşmak işlik

Birine boýamaga kömekleşmek, reňkleşmek.

  • Ýüpek boýaşmak. Halyçy aýallar biri-birine ýüplük boýaşýardylar.