«Uruş, sögüş, emma ýaraşyga ýer goý»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Reklama
bildirisyeri.com
Çem gelen söz

gaýgyly

Gaýgy-gam çekýän, aladaly, gamly, ünjüli.

  • Ol ilki gaýgyly aladaly ýaly göründi. Ol ikisiniň hem çynlakaý sypatlaryna, gaýgyly keşplerine geňirgendi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Eposyň iň soňky bölümi has gaýgyly şekilde düzülipdir. («Görogly» eposy)