Soňky görlen sözler: şahsyýet sagat ýap dyzmanlyk gyzlyk biologik rehimsiz öýýüpi ýer harplyk

«Ýüz goýun tükener, ýüzi garalyk tükenmez»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

«Ene dilim» sahypasy 10 ýaşynda

«Ene dilim» sahypasy 10 ýaşynda

«Ene dilim» sahypasy 2011-nji ýylyň 14-nji martynda açyldy we şu ýyl 10 ýaşady.

Çem gelen söz

garamyk2

Medisina Çaganyň tenine örýän ownujak gara düwürtikli kesel.

  • Italmaz Aga, seniň munyň gyzamyk-da däl, garamyk-da däl, mama hem däl. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)