Soňky görlen sözler: otuzlyk sene-mene gönümel zenehdan ýiteltmek zäherli çöpleme öjügişmek matlap çitişmek

«Aty baryň ganaty bar»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

erjeşmek işlik

Bir işi etmäge girişmek, bir işe baş urmak; biriniň garşysyna çykmak, biri bilen baş dalaşmak.

  • Gulluhanmydyr maňa erjeşjek! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Bolmasa, biziň Tejen otrýadymyz entek oňa erjeşerden az. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ikisi erjeşip, ili bulardy. (Durdy Gylyç, Goşgular)