Soňky görlen sözler: yrsaramak gark dabara kyssa ömürsiz keýtik zulumdar haşyrdamak galaba goşar

«Soň gelen aşa batyr »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

instruktor

Instruktirlemek işi bilen meşgul bolýan adam, instruksiýa berýän adam.

  • 1949. ynjy ýyldan bäri bolsa Ogutbibi seriýa instruktory bolup işleýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Taýýarlanyp ýetişdirilen instruktorlaryň birentegi mekdeplerde, kružok işlerinde uly çäreleri geçirdiler. («Sowet Türkmenistany» gazeti)