«Gelen döwlet, giden mähnet»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Reklama
bildirisyeri.com
Çem gelen söz

ýaramaz

  1. Ýaman, erbet, pis.

    • Onuň bu ýaramaz işi hakynda kolhozçylara gürrüň germek gerek. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

  2. Hil taýdan pes bolan, derde ýarawsyz.