«Açlyk jebrin çekmedik, dokluk gadyryn näbilsin»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Reklama
bildirisyeri.com
Çem gelen söz

saralmak1

  1. Sargy bilen daşy oralmak, oralmak, daşyna sargy oralmak.

    • Gelenleriň ýüz-gözleri esgi bilen saralyp daňlypdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Bir zadyň daşyna ýüplük, sapak, eriş oralmak, ýumak edilmek.