Soňky görlen sözler: tolgunmak geýim ýüzleý eýelik menlik prosent gowurdy jyssyldamak beýi gutulmak

«Ilim — günüm bolmasa, Aýym — Günüm dogmasyn »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Sahypamyzyň kitaphanasyna Annasoltan Kekilowanyň Ömrüzaýa ýyldyzym atly goşgular ýygyndysy goşuldy.

Ömrüzaýa ýyldyzym (Kitabyň suraty)
Çem gelen söz

taýpa

[ta:ýpa]

Garyndaşlyk obşinalaryň birligi, urug, tire.

  • Diňe türkmen taýpalarynyň ýaşaýan ýeri bolan Zakaspi ýerleri birikdirilmän galypdyr. (Babaýew we Freýkin, Aşgabat)