Soňky görlen sözler: ýit beýi erkanlaşdyrmak tankytlanmak putlaýyn poeziýa jähet soňabaka pökgermek üwetmek

«Aty baryň ganaty bar»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

«Ene dilim» sahypasy 10 ýaşynda

«Ene dilim» sahypasy 10 ýaşynda

«Ene dilim» sahypasy 2011-nji ýylyň 14-nji martynda açyldy we şu ýyl 10 ýaşady.

Çem gelen söz

sögünç

[sö:günç]

  1. Sögülip aýdylýan hapa söz.

    • Ol hapa sögünçler bilen ýaman-ýaman sögýärdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

    • Häzir sögünjiň, gaharyň peýdasyzdygyna ol düşünipdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  2. Birine göwün syndyryjy aýdylýan söz, käýinç.