Soňky görlen sözler: göreşmek zamça wyzzyldamak ylhamlanmak artbagyş alasamsyk labyz kerçemek telbelemek ýaňkalaşmak

«Kiri kir açar, kinäni — söz »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

pähimlilik at

Aňly düşünjelilik, bir işi oýlanyp etmeklik, paýhaslylyk.

  • Çagalar, siz küşt oýnunda örän pähimlilik etmeseňiz utularsyňyz.