Soňky görlen sözler: pitre patriarhallyk pitneçilik pitneçi pitne pitiwa syrtartmak biparh dyrmyldamak pitirdemek

«Ýylan çakan kendirden gorkar»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

federal

seret federatiw