Soňky görlen sözler: tapmaça torlanmak gan gapgartmak wyjyrdy suwlamak şahsyýet urbalanmak suwoty ýalpak

«Ýylanyň ýigreneni narpyz, ol hem hininiň agzynda gögerer»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

bar2

[ba:r]

Ähli, hemme, bütin.

  • Gudok bar güýji bilen turbasyn ýaryp barýar. (A. Nyýazow, Şygyrlar)

  • Işlerimiziň bary düzeldi.