Soňky görlen sözler: barda tom kybla gobsunyşmak garçygaý tüňňertmek uçsuz topbaş owarram foýe

«Özüňden aşagy gör-de, şükür et, özüňden ýokaryny gör-de, pikir et»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

resept

Wraçyň syrkawa dermanhanadan derman almak üçin ýazyp berýän resmi haty, derman haty.

  • Resept boýunça derman almak.