«Ýandagy ýaýnatma, bahyly baýnatma»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Kitaphanamyza Allaýar Çüriýewiň «Bir soragyň ýigrimi ýyllyk sütemi» atly taryhy oçerki goşuldy.

Bir soragyň kyrt ýyllyk sütemi (Kitabyň suraty)
Çem gelen söz

ozal

 1. Birnäçe wagt mundan öň, öňki wagtlar, öňler, öň, owal.

  • Gulluhana iş ynanmak mümkin däl! -- diýip, men ozal size aýtdym ahyry. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ozallar çaňlap ýatan bu ýerleri bag-bossançylyga öwürmek üçin 15 sany guýy gazypdyrlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Ilki bilen, öňi bilen, owal, öňürti, öň.

  • Öwez, oglum, bu meýdana gireňde, Ozal sypaýyçylyk etmegiň gerek. («Görogly» eposy)

  • Şeker Aýnadan ozal Artygyň boýnundan gujaklady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ozal belent tutýan ynsan aňyny, Bulut bekläp bilmez onuň öňüni. (N. Pomma, Saýlanan eserler)