Soňky görlen sözler: gabakman etnik gök bije partbýuro çepbe jümjüme bir gujurly ellenmek

«Saglyk bolsa, beglik bolar»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

sözleşmek işlik

seret gepleşmek

  • Begenç adatda gelin-gyzlar bilen sözleşmäge degişmäge çekinmeýän wäşi, şowhun bir ýigitdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Olar gapynyň iki ýanynda durup sözleşdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)