Soňky görlen sözler: garyş akmaklyk bagşy sowuklyk oýdurmak sinonim çyrşaşmak ökje jümjüme ýekesiremek

«Oýun bir, maza iki »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

çemçetorba

[çemçeto:rba]

Ýörite duldan asylyp, çemçe we ş. m. zatlar salynýan torba.

  • Çemçetorba elini sokup çykaran Aýna sag elini gapdalynda gizläp, Peleňe azm urdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Çemçe torba gapböwürde garnyny gäberdip, iki elini gerip ýatyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)