Soňky görlen sözler: zeýrenmek radioterapiýa gyzgyn jul gaýtalanmak küti ýüzdürmek liňkildemek gaýmak ygtyýarsyz

«Ýarym güne ýaryş ýok»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

küljümek işlik

Küle meňzeş reňkde bolan, kül reňk.

  • Onuň buýdaýreňk ýüzi gandym kömrüniň tozany bilen küljümek bolupdyr. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)