Soňky görlen sözler: ajaýyp araby yhlassyzlyk humaý göreldeli arza sintaksis uruşdyrmak ugurly-ugruna şikes

«Şermendäniň şaýady ýanynda»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

çaň

Howada gaýmalaşýan ýa-da zatlaryň üstüni ýukajyk örtýän tozan kirşeni, tozan bölejikleri.

  • Derýanyň aňyrsy çaň basyp ýatan köl gamyşlygydy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Şlýapasynyň käbir ýerleriniň çaňyny pitiklärdi hem gezmelärdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)