Könelmeýän söz Kakajan Ataýew

Könelmeýän söz (Kitabyň suraty)

Adamlar asyrlar dowamynda salamlaşmak arkaly özleriniň iň oňat arzuw-umytlaryny beýan edip gelipdirler. Olar bir-birlerine parahat durmuş, bagtly ýaşaýyş, berk jan saglyk isläpdirler. Awtor salamyň taryhy, onuň däp-dessurlarynyň dürli halklarda nähili ýerine ýetirilýändigi barada degerli deliller bilen gyzykly gürrüň berýär.

Redaktor: R. Durdyýew.

Çap edildi: Aşgabat, 1991.

Format: pdf

Indir