Oýlanma baýry
Kerim Gurbannepesow

Oýlanma baýry (Kitabyň suraty)

“Turkmenistanyň halk ýazyjysy Kerim Gurbannepesowyň poeziýasyna uly-kiçi hemme aşyk. Onuň eserlerini her gezek okanyňda täze many, täze lezzet alýarsyň. Şahyryň eliňizdäki ýygyndysy hem siziň üçin onuň hiç wagt solmajak elwan gülli şahyr dünýäsine ýakymly seýil bolar diýip umyt edýäris.”

Çapa taýýarlanlar: Gurbanýaz Daşgynow, Ata Gurbannepesow.

Çap edildi: Aşgabat, 1995.

Format: pdf

Indir