«Güýji ýetmez göre galar»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

ygşyldatmak

Ygşyldyly ses çykarmak, ygşyldyly ses etdirmek.

  • Mylaýym şemal öwsüp, agaçlaryň şahalaryny yralap, ýapraklaryny ygşyldadýar. (N. Pomma, Sebäbini Soň Bildim)

  • Ýuwaş öwüsýän ýumşajyk ýel ekinleri ygşyldadýar. (R. Seýidow, Saýlanan eserler)