«Il oňlasa, atyňy soý»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Reklama
bildirisyeri.com
Çem gelen söz

sagry

  1. Käbir malyň, atyň eşegiň we ş. m. bilinden guýrugyna çenli bolan aralyk, bilinden yzky tarapy.

    • Seýislermiz toýda atyn çaparlar, çagrysyn sypalar ýalyny gözlär. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

    • Maňlaýy sakar al atyň belent sagrysy gum mezekleýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  2. Göçme manyda Adamyň bilinden otyr ýerine çenli bolan aralyk.

    • Sypalap goýberseň, sagryňdan öter, tursaň saçyň ýere deger, Akmeňli. («Türkmen Halk Şahyrana Döredijiligi»)