Soňky görlen sözler: ýamanlanmak şeýlelikde tokmak kuwwat gyrmaköwüş gezişmek ýaramaz käýişmek gürzelek galgatmak

«At ürken ýerinden, är gorkan ýerinden »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

merezel

Medisina Ýokançly wenerik kesel.

  • Merezel keseli düýpli bejerilýär. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)