Soňky görlen sözler: timar ýoksullyk hüşür-zekat süýşürmek naýynjarlyk pil radio gorjaşdyrmak öndümlilik kakylmak

«Soň gelen aşa batyr »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

taýynlanmak işlik

[ta:ýynlanmak]

seret taýýarlanmak

  • Mama ýanlyk ýaýmaga taýynlandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýygnaga oňatja taýynlanmak gerek. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)