«Eşegi ýüke çek, eşek ýüke gelmese, ýüki — eşege»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Kitaphanamyza «Nejep oglan» dessany goşuldy.

Nejep oglan (Kitabyň suraty)
Çem gelen söz

reaksion

Köne düzgüni dikeltmäge ýa-da antidemokratik düzgünleri guramaga, rewolýusion hereketi we her hili progressi basgylap depgilemäge gönükdirilen, reaksiýanyň bähbidini goraýan.

  • Reaksion metbugat.