Soňky görlen sözler: reňk şubela köklemek şuňkar diň şu şowwuldy şowwuldamak ýasylamak tagtabit

«At ürken ýerinden, är gorkan ýerinden »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Sahypamyzyň kitaphanasyna Annasoltan Kekilowanyň Ömrüzaýa ýyldyzym atly goşgular ýygyndysy goşuldy.

Ömrüzaýa ýyldyzym (Kitabyň suraty)
Çem gelen söz

gutartmak işlik

  1. Zat galdyrman aýyrdyrmak, tüketdirmek, baýatdyrmak.

    • Satyp gutarmak. Ýygyp gutartmak.

  2. Işi we ş. m. tamamlatmak, boldy etdirmek.

    • Oljaýyny gutardypdyr.

  3. Bes etdirmek, goýdurmak.

    • Edýän gürrüňini gutartmak.

  4. Bir zatdan azat etdirmek, dyndartmak.