«Ýigidi dostundan tana»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

çeýnemek

  1. Agza salyp bölek-bölek etmek, owratmak, ownutmak.

    • Atlar bol samany nebsewürlik bilen çeýnediler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Göçme manyda Mazaly degmek, aýtjagyny aýdyp horlamak.

    • Naçalnigini näçe çeýnäsi gelse-de, ebeteýini tapman kanagatlandy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)