«Göwün-göwünden suw içer, gamyş — bogundan»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Kitabyň suraty

Kitaphanamyza Rahym Esenowyň Eziz han hakda hakykat atly kitaby girizildi.

Çem gelen söz

gömmek

  1. Zadyň üstüni gum we ş. m. bilen örtmek.

    • Ol hiniň agzyny gömüp, däneleri gyşa gamlap goýupdyrlar. («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy»)

    • Hapa zatlary gömmek arkaly zyýansyzlandyrmak bolar. (N. A. Ýablokow, Ýokançly Içege Keselleri)

  2. Jaýlamak, dulamak (adamy).

    • Garyplar bolsa öz ölülerini hiçbir balzamlaşdyrman, ýere gömüpdirler. (Gadymy Dünýä Taryhy)