«Ýarym güne ýaryş ýok»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

uçdantutma

Bir ýan ujundan, başdan-aýak, boýdan-başa.

  • Arassalyk we sanitar medeniýeti ugrunda uçdantutma hemmeler göreşmelidir. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

  • Pökgen: --Bu jaý näme bolmaly, ol näme bolmaly -- diýip, uçdantutma sorap başlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)