Soňky görlen sözler: gurşunlamak jomruk manysyzlyk artykmaç ugursyzlyk hamyrlanmak rol tagmalamak tagsyr şol

«Özüňden aşagy gör-de, şükür et, özüňden ýokaryny gör-de, pikir et»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

şulha

Gök önümiň, çigidiň, däneniň we ş. m. gabygyndan, galyndylaryndan taýýarlanan mal iýmiti.