«Ýandagy bassaň küde bolar, bedäni bassaň — pide»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Kitabyň suraty

Kitaphanamyza Nurmyrat Saryhanowyň Şükür bagşy atly belli powesti girizildi.

Çem gelen söz

nesibeli

Nesibesi bar bolan.

  • Elbetde, nesibeli güni bardyr! -- diýip, garry sözlemegini dowam etdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)