Soňky görlen sözler: bagyşlanmak bagyşlamak bagyşbag bagyryşmak bagtyýar bagröýken baglaşmak baglaýjy baglanyşyksyz baglanyşyklylyk

«Köp ýortan bir taýar»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

möçberli sypat

Möçberde bolan, barabar bolan, çenli, çakly.

  • Eger meniň gowaçamyň gektar möçberli ýeri biraz susamadyk bolsa, men öz zwenomyň her gektar ýerinden bu ýyl ýetmiş bäş sentner pagta bererdim. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)