«Mirasdan ýumruk ýetse-de hakyňy al»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Kitaphanamyza «Nejep oglan» dessany goşuldy.

Nejep oglan (Kitabyň suraty)
Çem gelen söz

baý-feodalçylyk

Feodalizm döwründäki önümçilik serişdelerine bolan hususyýetçilik gatnaşygy, düzgüni.