«Aşnalyk aňsat, aýralyk çetin»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

doňmak

 1. Buza öwrülmek, buz bolmak, buz halyna geçmek.

  • Suw doňupdyr.

 2. Gaty üşemek.

  • Ol doňupdyr haw, geplemäge agzy ysanok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Sowap gatamak, yzgary gidip gatamak, berkemek.

  • Eýýäm doňmaga başlan ýeri palta bilen çapyp, ýerküme gazýardylar. (H. Ysmaýylow, Powestler)

 4. Hereket edip bilmän galmak, gymyldap bilmän durmak, gatap galmak.

  • Nätanyş gür agaçlyga seretdi-de, doňup galdy. («Mydam Taýýar» Gazýeti)