Soňky görlen sözler: göleg radiofisirlenmek jansyzlyk tabak reňkdeş başsyz instinktiw affrikat kempirlik jibirdeşmek

«Hudaýa ynansaň ynan weli, eşejigiňi berk duşa »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

ilişmek işlik

[i:lişmek]

Bir ýere ýa-da bir zada çolaşyp, dolaşyp galmak, asylyp galmak.

  • Düýe bir agaja gapdalyny öýkap gaşanypdyr we şonda gök sapaklar ilişipdir. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)