Soňky görlen sözler: näçe näsaglyk näletli nälet nähoşluk naýçalamak naçarlyk naçarlanmak naçarlamak naçar

«Ýer doýman, är doýmaz»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

sekmek işlik

Bir ýere aýak basmak, barmak, görünmek, gelmek.

  • Dagy-duwara düýnkiň ýaly meniň gapymdan aýagyňy sekäýmegin! («Sowet edebiýaty» žurnaly)