Soňky görlen sözler: eh ommuk zer-zaýaçylyk akgyr öý-öwzar gabak ham gaçgaklamak balykçy tarplyk

«Hünäri öwren-de ýigren »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

«Ene dilim» sahypasy 10 ýaşynda

«Ene dilim» sahypasy 10 ýaşynda

«Ene dilim» sahypasy 2011-nji ýylyň 14-nji martynda açyldy we şu ýyl 10 ýaşady.

Çem gelen söz

başly-barat

[başly-bara:t]

Ugry-utgasy ýok, ugursyz, özbaşdak, baş-başdak.

  • Goşa obasyndaky bir kümäniň gapdalynda birnäçe daýhan ýanyny ýere berip, başly-barat gyşaryşyp ýatyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Başly-barat gürrüň gidip durany üçinmi -- onuň sözüni birbada alyp götermediler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)