Soňky görlen sözler: dişlik etika çybyn düýşürgemek emir ekmek ýelgin jiltlemek geýimlik hezillik

«Söýdüren-de dil, köýdüren-de dil »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Sahypamyzyň kitaphanasyna Annasoltan Kekilowanyň Ömrüzaýa ýyldyzym atly goşgular ýygyndysy goşuldy.

Ömrüzaýa ýyldyzym (Kitabyň suraty)
Çem gelen söz

repertuar

  1. Teatrda goýulmaly pýesalaryň jemi.

    • Türkmen drama teatrynyň repertuarynda klassyky dramaturgiýa ep-esli orun eýeleýär. («Mydam taýýar» gazeti)

    • Teatrlaryň repertuarlary dürli-dürli temalary öz içine alýar.

  2. Aktýorlaryň sazandarlaryň we ş. m. ýerine ýetirýän teatral rollarynyň jemi.

    • Horuň repertuaryna täze-täze aýdymlar girizdik. («Mydam taýýar» gazeti)