«Ýorgaly bilen ýoldaş bolma, nadan bilen — syrdaş»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Kitaphanamyza «Nejep oglan» dessany goşuldy.

Nejep oglan (Kitabyň suraty)
Çem gelen söz

jenjelçi

Jenjel etmegi söýýän, galmagalçy, dawaçyl, gykylykçy, jenjelkeş.

  • Kazynyň bäş-alty lütçegi hyzmatkärler bilen birleşip, jenjelçileri ýepbeşläp howludan çykardy. (N. Jumaýew, Ak Maýanyň Ýoly)