«Ýere bakandan ýer gorkar»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Kitabyň suraty

Kitaphanamyza Nurmyrat Saryhanowyň Şükür bagşy atly belli powesti girizildi.

Çem gelen söz

kyýamat

  1. Dini söz Dünýäniň soňy, ahyrzaman.

  2. Göçme manyda Başa düşen agyr ýagdaý, waka, iş.

    • Waý meniň başymda şu gün kyýamat! -- diýip ses edýär. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

    • Ýagmyr, bir gün olar başyňyza kyýamat gopdurarlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)