Soňky görlen sözler: Zolak, köşetmek, demsiz-üýnsüz, leýs, bölmek, hyýanatkär, aşpezlik, hezzet, tatyrdamak, göz.

«Uly başlar, kiçi işlär »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Sahypamyzyň kitaphanasyna Magtymguly hakynda halk rowaýatlary goşuldy.

Magtymguly hakynda halk rowaýatlary (Kitabyň suraty)
Reklama
bildirisyeri.com
Çem gelen söz

gardyrmak işlik

[ga:rdyrmak]

Garmaga mümkinçilik bermek, garyp bulaşdyrtmak, gatyşdyrtmak, goşdurmak.

  • Oňa sygyrlara beriljek tirtiň içine arpa ununy hem gardyrdym.