«Güýji ýetmez göre galar»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Reklama
bildirisyeri.com
Çem gelen söz

uzyn-uzyn

  1. Örän uzyn, uzyn boýy bolan.

  2. Örän uzaga çekýän, uzak wagta çekýän.

    • Şu ýagdaýdan çykmasaň, uzyn-uzyn dokladlar edeniň hem, rezolýusiýalar çykaranyň hem peýdasy ýok. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  3. Sokduryp-sokduryp, dowamly.

    • Soň uzyn-uzyn uwlap, bagry bilen süýşüp, derwezä bakan süýşdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  4. Giň-giň, uly-uly.

    • Ol ileri ýüzlerindäki çöpleriň içi bilen posýolok gurluşyklaryna tarap göneldi-de, uzyn-uzyn ädimläp gitdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)