Soňky görlen sözler: somalyşmak gözeg topar toparlanyşyk daşamak galaýyçylyk nas sançgy eçilmek binýat

«Ýurt gadyryny göçen biler»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

«Ene dilim» sahypasy 10 ýaşynda

«Ene dilim» sahypasy 10 ýaşynda

«Ene dilim» sahypasy 2011-nji ýylyň 14-nji martynda açyldy we şu ýyl 10 ýaşady.

Çem gelen söz

ekjeşmek işlik

Dialektal söz Tersleşmek, sene-mene edişmek, sögüşmek.

  • Seň bilen ekjeşmek hajat däl maňa! (N. Pomma, Egri eýikmez)