«Uruş, sögüş, emma ýaraşyga ýer goý»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Reklama
bildirisyeri.com
Çem gelen söz

dörjemek

  1. Dörüp garyşdyrmak, dörüp eýläk-beýläk agdarmak, gorjamak.

    • Alty elindäki serdessesi bilen gary dörjemäge durdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Bir zadyň içini dörüp gözlemek, agtarmak, tapjak bolmak.

  3. Göçme manyda Gozgap azar bermek, barlap durmak.

    • Agam, seniň özüňi dörjäp, erkiňe goýmasalar durup bilermiň? -- diýdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)