«Ýylanyň aýagyny görmersiň, mollanyň — çöregini»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Kitaphanamyza Allaýar Çüriýewiň «Bir soragyň ýigrimi ýyllyk sütemi» atly taryhy oçerki goşuldy.

Bir soragyň kyrt ýyllyk sütemi (Kitabyň suraty)
Çem gelen söz

paýhaslylyk

Akyl ýetirip bilijilik, dury akyllylyk, sagdyn pikirlilik, düşünjelilik, pähimlilik, parasatlylyk.

  • Ol hemişe iş üstünde görünýär onda paýhaslylyk hem ber. («Häzirki Zaman Edebiýaty»)

  • Ol özüniň adamkärçylygy we paýhaslylygy bilen adamlara özüni aldyrdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňnyrsynda)

  • Mugallym özünüň terbiýelär bu okuwçysynyň paýhaslylygyna, tutanýerliligine guwanýardy. («Bahar»)