«Gotur golunda bolmasyn, ýaman — ýanyňda»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

ümür

Bug bilen örtülen tutuk howa, duman.

  • Gyş paslynyň güni, gap bilinden ýokarsyny ümür guşan beýik dagyň aňyrsyna inip gitdi. (A. Gowşudow, Mähri Wepa)

  • Käte şemal kowýar ümür, dumany. («Mydam Taýýar» gazeti)