«Okan ozar, okamadyk tozar »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Sahypamyzyň kitaphanasyna Muhammet Geldiýewiň ömri we döredijiligi atly kitap goşuldy.

Muhammet Geldiýewiň ömri we döredijiligi (Kitabyň suraty)
Reklama
bildirisyeri.com
Çem gelen söz

ynamsyzlyk at

Ynama mynasyp dällik, ynamy ödemezlik, ynamly dällik, ynamdan düşmeklik, ynançsyzlyk, ygtybarsyzlyk.

  • Göwnünde bir hili ynamsyzlyk dowam edýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Bag hakyndaky pikir has hem ynamsyzlyk döredýärdi. («Zähmet gahrymanlary»)

  • Pökgen aga, sen öz güýjüne ynamsyzlyk et-de, ýatyber! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)