Soňky görlen sözler: namart sowuklama topar saky ýigrimi toparlanyşyk petretmek pekgelik kement ylalaşyk

«Sekiz geçä dokuz teke»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

taktika at

  1. Harby termin Uruş alyp barmak üçin strategiýanyň bölegi.

  2. Göçme manyda Syýasy göreş usullary.