Soňky görlen sözler: baştutan delalat başsyzlyk başsyz çagalyk başnýa başmakçy gyldyrgan gezekme-gezek aýal

«Ýüz görüp, gapyrga syrma»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

sikl

  1. Belli bir wagt aralygynda öwrümleýin (pasyllaýyn) bolýan hadysalaryň, prosesleriň jemi, tapgyr.

    • Gün işiniň sikli we onuň ýer hadysalary bilen baglanyşygy. («Astronomiýa»)

    • Önümçilik sikli.

  2. Belli bir ylymlar topary.

    • Taryh sikli.