«Ussa muzduny ber-de gyssa»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Kitabyň suraty

Kitaphanamyza Nurmyrat Saryhanowyň Şükür bagşy atly belli powesti girizildi.

Çem gelen söz

aýawly

Goralýan, aýalyp saklanylýan.

  • Ýöne sen özüňi aýawly sakla! (M. Gorkiý, Ene)

  • Men kitaplary aýawly saklamak barada gürrüň berdim. («Mydam Taýýar» gazeti)