Soňky görlen sözler: düwür öýkünjeňlik rakyp düwün düşnüksizlik gabatlanmak naýzalanmak taýyn diýmek lagammyr

«Ýagşyny görmek hem jennet »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

çaýsyratmak işlik

[ça:ýsyratmak]

Çaý içesiňi getirmek, suwsatmak.

  • Görýän weli, adamlary çaýsyradaýypsyň öýdýän!