Soňky görlen sözler: aňzak awçy hakykat tokly takt myhmansöýerlik bogun kersengöti geýinmek termometr

«Ýigit göre batyr, at çapa ýüwrük»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Sahypamyzyň kitaphanasyna Annasoltan Kekilowanyň Ömrüzaýa ýyldyzym atly goşgular ýygyndysy goşuldy.

Ömrüzaýa ýyldyzym (Kitabyň suraty)
Çem gelen söz

käýinjeň

Käýinip ýören, igenjeň.

  • Käýinjeň adam, käýinjeň gylyk-häsiýet.