«Gulak eşidenini göz görmesin»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Kitabyň suraty

Kitaphanamyza Rahym Esenowyň Eziz han hakda hakykat atly kitaby girizildi.

Çem gelen söz

dynmak

  1. Halas bolmak, başyňdan sowmak, azat bolmak, gutulmak.

    • Damagy çalynjak bolup duran goýunlar häzirlikçe ölüm howpundan dyndylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Bes etmek, goýmak, durmak.

    • Ýagyş dyndy.

  3. Ynjalyk tapmak, karar tapmak, gutulmak, başdan sowmak, rahatlanmak.

    • Hawa, hanym, maşgalamyň dynjak ýerine seretdim. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)