«Goç ýigit söweşde belli»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

ring

Sport termini Boks söweşi geçirilýän ýörite meýdança.

  • Daşyna ak ýüp aýlanan ring müňlerçe tomaşaçynyň ünsüni özüne çekýärdi. («Ýaş Kommunist» gazeti)

  • Boksçylar ringe çykdylar.