«Garyplyk öldürmez, öldürmesede güldürmez»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Kitabyň suraty

Kitaphanamyza Rahym Esenowyň Eziz han hakda hakykat atly kitaby girizildi.

Çem gelen söz

ýeserlik

 1. Mekirlik, hilegärlik.

  • Ýeserlikler etdi düz tutman pälin, «Pukaradyr» diýip ýazdy baý oglun. (B. Kerbabaýew, Poemalar)

  • Ýeserlik bilen, Pökgene garady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Gadymky sadalykdan başga ýeserlik ýokundysyny saýgarmady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol şeýle bir ýeserlik bilen mylaýymsyrady welin, komandir bu ýeserlikleriň düýp mazmunyny eýýäm aňlady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Göçme manyda Pähimlilik, ýitilik, başarnyklylyk, daşdan görüjilik, dogumlylyk.

  • Bu işde batyrlyk, gaýduwsyzlyk, edermenlik, çydamlylyk, ýeserlik hem başarjaňlyk -- hemmesi birden gerekdir. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ol örän ykjamlyk we ýeserlik bilen göni yzyna öwrüldi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýeserlik bilen gürrüň etmek.