Soňky görlen sözler: çilimleşmek edep-ekram pökgi lirizm ýorgalamak çarpara müşky-anbar owurtlatmak armak çep

«Kiri kir açar, kinäni — söz »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

galdyrma

Çalyň üstüne süýt guýlanda ýokary galýan goýy agaran, galdyrym.