Soňky görlen sözler: sagyna-sagyna germeçlemek daraklyk çapuw şalgam sudur gollanmak ýuwha päkize haýasyz

«Akylly başda biler, akmak — başa gelende »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

çoluklyk

Çolugyň käri.