Soňky görlen sözler: pikirsizlik binamaz birdenkä lak pil gan-pet pilçe afişa goşma pilek

«Seresap gep daşa gala, biseresap gep başa bela »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

«Ene dilim» sahypasy 10 ýaşynda

«Ene dilim» sahypasy 10 ýaşynda

«Ene dilim» sahypasy 2011-nji ýylyň 14-nji martynda açyldy we şu ýyl 10 ýaşady.

Çem gelen söz

gaýtartmak işlik

 1. Yzyna dolatmak, yzyna öwürtmek.

  • Mämmet mallary çolugyna gaýtartdy.

 2. Bir zady yzyna, öňki eýesine öwrüp berdirmek, gowşurtmak, ibertmek.

  • Sapar, sen ähli çuwalgyzlary gaýtartdyň, biziň işeňňir gyzlarymyzyň köpüsi başga kolhozlara siňdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Edilen söwdany goýbolsun etdirmek, bozdurmak, sökdürmek.

  • Ol oglunyň alan motaryny gaýtartdy.

 4. Iýenini gusdurmak.

  • Bikä margansowka içirip gaýtartdyk.