«Egri azar, dogry ozar»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Kitabyň suraty

Kitaphanamyza Nurmyrat Saryhanowyň Şükür bagşy atly belli powesti girizildi.

Çem gelen söz

oýlamak

  1. Bar ünsüňi gönükdirmek, bir zat barada pikir etmek, pirirlenmek.

    • Adamlar! siz oýlap görüň: patyşadan işçi razymy? --Ýok! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Hawa, başlyk, ýaňy maňa: --bir ýana gezmäge gideli! -- diýdi weli, şoňa gitsemmikäm-gitmesemmikäm diýip oýlap durmuş. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

    • Şu beýik maşgalada özüniň nähili derejede orun tutandygyny oýlar. (A. Gowşudow, Eserler)

  2. Çak etmek, paýhas etmek, çaklamak.

    • Myrat öz ýanyndan: --indi bir çen boldy! -- diýip oýlan bolsa gerek. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)