«Dil bilen orak orsaň, bil agyrmaz»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Kitabyň suraty

Kitaphanamyza Rahym Esenowyň Eziz han hakda hakykat atly kitaby girizildi.

Çem gelen söz

reaktiw1

Himiýa Bir maddany ikinji birine birleşdireniňde, aýratyn himiki reaksiýa döremek bilen şol sostawda agtarylýan maddany tapmaga mümkinçilik berýän madda.