«Pyçak öz gynyny kesmez»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

agent

  1. Bir guramanyň, edaranyň tabşyrygy boýunça ýerlerde gulluk wezipesi bilen baglanyşykly iş alyp barýan wekil.

  2. Başga biriniň bähbidi üçin hyzmat edýän, gizlin iş alyp barýan adam, içaly.

    • Bütin Türkistan general Mallesonyň jansyzlary hem harby agentleri bilen doldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)