«Dagy-daşy ýel bozar, adam arasyny — söz»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

atlanmak

  1. Ata münmek, ata münüp gitmek.

    • Rugsat berseň atlanaýyn, Aýlar jan! (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  2. Bir ýana gitmek üçin ýola düşmek, şaýlanmak.