Bir soragyň ýigrimi ýyllyk sütemi
Allaýar Çüriýew

Bir soragyň ýigrimi ýyllyk sütemi (Kitabyň suraty)

A. Çüriýew sowet döwründe şahsyýet kulty ýyllarynda nähak pida bolan ykballaryň ýüzlerçesi hakynda ýazylan kitaplaryň birnäçesiniň awtorydyr. Kitapda öň okyjylara az mälim bolan wakalar barada söhbet açylýar. Ozal, sowet döwründe seýrek, şeýle hem subýektiw ýazylan, tas unudylyp ugralan wakalar dogrusynda, türkmeniň gerçek ogullary, türkmen halkynyň aýaga galmagy üçin köp iş bitiren, soň hem jemgyýetiň pidasy bolanlaryň, şeýle hem ýigrimi ýyla golaý öz ömrüni sowuk ülkelerde sürgünlikde geçirmäge mejbur bolan Türkmenistanyň halk ýazyjysy Hydyr Derýaýewiň we beýleki onlarça adamlaryň ömürleriniň «ak tegmilleri» hakda anyk taryhy dokumentlere salgylanyp gürrüň edilýär.

Redaktor: Annameret Durdymämmedow, Täzegül Ataýewa.

Çap edildi: Aşgabat, 1993.

Format: pdf

Indir