azan a‧zan at

[aza:n]

 1. Dini söz Namaz wagtynyň öň ýanynda dine ynanýanlary namaz okamaga çagyrmak üçin gaty ses bilen okalýan doga.

  • Obanyň orta gürpündäki metjitden agşam azanynyň sesi eşidilýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Metjitden eşidildi, Ýassy azanyň sesi. (R. Seýidow, Wagtlylar)

 2. Ir ertir, ertir, ir.

  • Ol azanda biziňkä gelipdi.

 3. Köne adat boýunça ogul bolanda aýdylýan dini sanawaç, okalýan doga.


Duş gelýän formalary
 • azana
 • azanda
 • azandaky
 • azandan
 • azanlar
 • azanlara
 • azanlaryň
 • azanlygy
 • azanlyk
 • azany
 • azanyn
 • azanyndan
 • azanyny
 • azanynyň
 • azanyň