azan at

[aza:n]

  1. Dini söz Namaz wagtynyň öň ýanynda dine ynanýanlary namaz okamaga çagyrmak üçin gaty ses bilen okalýan doga.

    • Obanyň orta gürpündäki metjitden agşam azanynyň sesi eşidilýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Metjitden eşidildi, Ýassy azanyň sesi. (R. Seýidow, Wagtlylar)

  2. Ir ertir, ertir, ir.

    • Ol azanda biziňkä gelipdi.

  3. Köne adat boýunça ogul bolanda aýdylýan dini sanawaç, okalýan doga.