Türkmen dili

Goşulmalaryň ýazuw düzgüni

 1. Goşulmalar özleriniň degişli sözlerine goşulyp ýazylýarlar.

  Merediň, Durdyny, öýde, meýdandan, ýazdyk, sözle, otluk.

  Basymy özlerine geçirmeýän -da, -de, -dä, -a, -ä, -ha, -hä, la, -le kimin goşulmalar bu kadadan çykarylyp, degişli sözleri bilen aralarynda defis goýlup ýazylýarlar.

  aldy-da, geldi-de, ol-a, Berdi-hä, Gözel-ä, okady-la, gitdi-le, aldy-la.

  Çekimli ses bilen gutarýan sözlere basymy özüne geçirmeýän -ha, -hä goşulmasy goşulýar: Durdy-ha, aýy-ha, ene-hä, geçi-hä.

  Çekimsiz ses bilen gutarýan sözlere bolsa -a, -ä goşulmasy goşulýar: Oraz-a, Gözel-ä. Gepleşikde çekimli ses bilen gutarýan sözlere-de -a, -e goşulmasynyň goşulyşy duş gelýär.

  Sözleriň ilki sesinden düzülen gysgaldylan goşma sözler bilen goşulmanyň arasynda defis goýlup ýazylýar.

  ABŞ-nyň.

 2. Goşulmalar palatal singarmonizm kadasyna boýun egdirilip ýazylýarlar.

  obadan, öýümizde, almaly, erikli, taryhy, syýasy, ylmy, synpy.

  Aşyky, Pyragy ýaly sözler-de şu kada esasynda ýazylýarlar.

  Aşakdaky goşulmalarda bu kada saklanmaýar: -ana, -baz, -ban, -war, -waç, -gir, -gär, -dan, -dar, -jagaz, -zada, -zar, -keş, -kär, -maç, -nama, -paraz, -pez, -hana, -hor, (y, i, u, ü) -stan, bi-, bed-, nä-.

  görkana, erkana, jeňbaz, tirebaz, betbagt, mähriban.

 3. Sözleriň öňünden gelip, täze manyly söz ýasaýan aşakdaky ýaly sözler bilen gelende, goşulyp ýazylýar.

  käwagt, kämahal, kägün, käbir, käýerde, käýarym.

  baglaýjy kömekçi bolup gelende, ol aýry ýazylýar.

  Kä bulut gelýär, kä gün çykýar.

 4. Garyşyk bogunly sözlere goşulma goşulanda, goşulmany sözüň soňky bognunyň çekimlisine eýerdip ýazmaly.

  pionerler, meýdanyň.

  Soňy -sk bilen gutarýan sözler bu kada girmeýärler.

 5. Aşakdaky goşulmalar nähili sözlere goşulsalar-da we sözüň haýsy bognunda gelseler-de, ýazuwda dodaklandyrylyp ýazylýarlar.

  Goşulma Mysal
  -wuk sandyrawuk
  -wük jürlewük
  -ewünt düşewünt
  -uw ýazuw
  -üw berüw
  -sow damaksow
  -söw çägesöw
  -hor parahor
  -hon kitaphon
 6. Türkmen diline rus diliniň üsti bilen giren sözleriň soňy ý bilen gutarýan bolsalar, olara goşulma goşulanda, ý düşürilip ýazylýar.

  Meselem:
  wožatyý wožatyda

  Muzeý, liseý, maý ýaly sözler bu kadadan çykýar.

 7. Kino, palto ýaly sözlere soňy çekimli ses bilen gutarýan sözlere goşulýan affiksler goşulýar. Emma ýöneliş düşüm diňe o sesiniň uzyn aýdylmagy bilen bildirilýär.

  Men kino gitjek.

 8. Soňy z, l, n, s seslerine gutarýan sözlerde d bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, d sesi söz soňundaky seslere öwrülip geplense-de, ýazuwda ol öwrülmän ýazylýar.

  Meselem:
  Ýalňyş Dogry
  bizze bizde
  ally aldy
  ýollaş ýoldaş
  mennen menden
  Nepessen Nepesden
 9. Bi-prefiksi çekimli ses bilen başlanýan sözlere goşulanda, goşulma bilen sözüň arasynda ý sesi eşidilse-de, ýazuwda ol sözleriň asyl görnüşi saklanylýar.

  Meselem:
  Ýalňyş Dogry
  biýagyry biagyry
  biýedep biedep
 10. Käbir dar çekimlilere başlanýan goşulmalaryň ilki sesi düşürilip geplense-de, ýazuwda olar düşürilmän ýazylýar.

  Meselem:
  Ýalňyş Dogry
  golaýmyz golaýymyz
  baglarňyz baglaryňyz
  ýorganlarňy ýorganlaryňy
  ýorganlarny ýorganlaryny
 11. -a, -e, -la, -le, -ma, -me bilen gutaran işliklere -ýar, ýär goşulanda, işlikleriň soňundaky -a, -e sesleri dar çekimlilere öwrülip geplense-de, -a, -e giň çekimlisi ýazylýar.

  Meselem:
  Ýalňyş Dogry
  ýaşyýar ýaşaýar
  barlyýar barlaýar
  gözlüýär gözleýär
  ýatmyýar ýatmaýar
 12. -dyr, -dir kem işligi goşulan sözler ýöňkeme bilen üýtgände, ikinji ýöňkemäniň birlik we köplük sanlarynda -dyr, -dir kem işligi düşürilip hem geplenýär, ýazuwda olaryň iki hili ulanylyşyna-da ýol berilýär.

  Meselem:
  akyllydyrsyň we akyllysyň
  akyllydyrsyňyz we akyllysyňyz
  ökdedirsiň we ökdesiň
  ökdedirsiňiz we ökdesiňiz
 13. -myş, -miş kem işligi goşulan sözler ýöňkeme bilen üýtgände, birinji ýöňkemäniň köplüginde kä -yk, -ik käte bolsa -ymyz, -imiz goşulýar. Munuň iki wariantynyň-da ýazylmagyna ýol berilýär.

  Meselem:
  alanmyşyk we alanmyşymyz
  görenmişik we görenmişimiz
 14. -my, -mi sorag goşulmasy -dy, -di, -dyr, -dir kem işliklerinden öň hem, soň goşulyp bilýär. Ýazuwda munuň iki hili ulanylyşyna hem ýol berilýär.

  Meselem:
  oglandymy we oglanmydy
  görüpdimi we görüpmidi
  okuwçydyrmy we okuwçymydyr
  görendirmi we görenmidir
 15. Işlikleriň häzirki zamanyna goşulýan -my, -mi goşulmasy ikinji ýöňkemäniň birlik we köplük sanlarynda ýöňkeme goşulmasyndan öň hem, soň hem gelip bilýär. Ýazuwda munuň iki hili ulanylyşyna-da ýol berilýär.

  Meselem:
  başarýarmysyň we başarýarsyňmy
  başarýarmysyňyz we başarýarsyňyzmy
  görýärmisiň we görýärsiňmi
  görýärmisiňiz we görýärsiňizmi
 16. Tertip sanlar arap sifrleri bilen görkezilende, sandan soň defis goýlup, -njy, -nji goşulýar.

  6-njy, 9-njy, 3-nji, 10-njy

 17. Ýazuwda hem sözüniň goşulma öwrülip ulanylyşynada ýol berilýär.

  Meselem:
  Oraz, sen hem oka. Oraz, senem oka.
  Men hem alaýyn. Menem alaýyn.