Türkmen dili

Düýp sözleriň ýazuw düzgüni

Sesleriň düşmek düzgüni

 1. Ilki bogny açyk we çekimlileri gysga aýdylýan, soňy z, l, n, r, s, ş seslerine gutarýan iki bogunly düýp sözleriň soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, ikinji bogundaky gysga aýdylýan dar çekimliler özlerinden öň z, d seslerinden başga açyk çekimsiz ses gelende, düşürilip ýazylmalydyr.

  Meselem:
  agyzagzy
  ogulogly
  bogunbogny
  görüngörner
  bagyrbagry
  towustowsar
  uruşurşar
  köwüşköwşi

  Asyl, pasyl, nesil, ylym ýaly sözler bu kadadan çykarylyp, asly, pasly, nesli, ylmy kimin ýazylýarlar.

  Ikinji bogundaky dar çekimlisi düşürilýän sözler goşma sözleriň sostawynda gelende, dar çekimliler üçünji we dördünji bogunda gelseler-de düşürilýär.

  Meselem:
  baggoýunbaggoýny
  kyrkbogunkyrkbognuň

  Dar çekimlisi düşürilip ýazylýan sözleriň öňünden goşulma (prefiks) goşulyp, olar üç bogunly söze öwrülseler-de, dar çekimliler düşürilip ýazylýar.

  Meselem:
  nätanyşnätanşy
  betnebisbetnebsi
 2. Aňry, bäri, ýokary, ileri ýaly tarap görkezýän sözlere d, k, l, r, s sesleri bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, olaryň soňundaky dar çekimliler düşürilip ýazylýar.

  Meselem:
  aňryaňyrda, aňyrky
  bäribärde, bärki, bärsi
  ýokaryýokarsy, ýokarrak
  ileriilerlemek, ilerki

  Aňry sözüniň soňuna ýokarky sesler bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, r we y sesleri öz orunlaryny çalşyrýarlar.

  Meselem:
  aňryaňyrda, aňyrky, aňyrsy, aňyrrak, aňyrlygyna

  Soňy dar çekimli ses bilen gutarýan sözlere giň çekimliler bilen başlanýan işlik ýasaýjy goşulmalar goşulanda, söz soňundaky dar çekimli düşürilip ýazylýar.

  Meselem:
  sarysaralmak
  kütikütelmek
  çüriçürelmek
  ýitiýitelmek
  mawymawarmak
  garrygarramak
  porsyporsamak
  süýjisüýjemek
  turşyturşamak

  Guzy, uky, dury ýaly sözlere işlik ýasaýjy -la, -le goşulmasy goşulanda, söz soňundaky dar çekimli (y, i) düşürilip ýazylýar.

  Meselem:
  guzyguzlamak
  ukyuklamak
  durydurlamak
 3. -ýyş, -ýiş arkaly ýasalan sözleriň soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, -ýyş, -ýiş goşulmasynyň, y, i sesleri düşürilip ýazylýar.

  Meselem:
  okaýyşokaýşy
  ýaşaýyşýaşaýşy
  sözleýişsözleýşi
 4. K sesine gutaryp köp bogunly sözleriň soňuna -jyk, -jik, -jak, -jek goşulmalary goşulanda, söz soňundaky k sesi düşürilip ýazylýar.

  Meselem:
  taýaktaýajyk
  köýnekköýnejik
  oýlukoýlujak
  ilikilijek
  bölekbölejik

Dymyk sesleriň açyk sese öwrülişi

 1. Soňy zarply dymyk k, p, t, ç sesleri bilen gutarýan köp bogunly hem-de çekimlisi uzyn aýdylýan bir bogunly sözleriň yzyna çekimli ses ýa-da r sesi bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, söz soňundaky dymyk sesler degişli açyk g, b, d, j seslerine öwrülip ýazylýarlar.

  Meselem:
  taýaktaýagy
  orakoragyň
  akagrak
  elekelege
  gapgabyň
  kitapkitabymyz
  tertiptertibi
  atadyň
  tuttudyňyz
  beletbeledräk
  MeretMerediň
  güýçgüýjüň
  giçgijräk
  çekiççekije
  agaçagajyň

  Bu kadadan çykarylyp, tanap, tarap, ganat, edebiýat, hökümet, zähmet, minnet, niýet ýaly alynma sözleriň soňky p, t sesleri açyga öwrülmän aýdylýar, şeýle hem ýazylýar.

  Meselem:
  tanaptanapy
  taraptarapy
  ganatganaty
 2. Zarply dymyk k, t seslerine gutarýan bir bogunly uzyn çekimlili we birden köp bogunly işliklere ý harpy bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, olaryň soňundaky dymyk sesler açyk g, d seslerine öwrülip geplenýär. Bular geplenişi ýaly açyga öwrülip ýazylmalydyrlar.

  Meselem:
  aklatakladýar
  işletişledýär
  okatokadýar
  düzetdüzedýär
  itidýär
  ajykajygýar
  howlukhowlugýar
  gijikgijigýär
  öjüköjügýär
 3. Soňy -at, -et, -ýat seslerine gutaran arap, eýran dillerinden geçen köp bogunly sözleriň soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, olaryň soňundaky t sesi açyk d sesine öwrülmän ýazylýar.

  Meselem:
  jemagatjemagatyň
  syýasatsyýasaty
  syýahatsyýahaty
  edebiýatedebiýaty
  minnetminneti
  medeniýetmedeniýetimiz
  milletmilleti
  zähmetzähmetiň
  hökümethökümeti
  sungatsungaty
 4. Soňy k, p, t, ç seslerine gutarýan sözler çekimli ses bilen başlanýan sözleriň öňünden gelip, şolar bilen goşulyp ýazylanda, ýokarky dymyk sesler degişli açyk seslere öwrülip ýazylýar.

  Meselem:
  ÝalňyşDogry
  nalaçedeýinnalajedeýin
  basypalyjybasybalyjy
  AkorazAgoraz
 5. Soňy dymyk p, t, ç seslerine gutarýan rus-internasional sözleriniň yzyna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar goşulsa-da, dymyk sesler açyga öwrülmeýär.

  Meselem:
  teleskopteleskopy
  ştampştampy
  institutinstituta

  Peç sözi bu kadadan çykýar: peç -- pejiň.

  Soňy k sesi bilen gutarýan rus-internasional sözleriniň yzyna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, söz soňundaky dymyk k sesi, köplenç, açyga öwrülýär.

  Meselem:
  tehniktehnigi
  akademikakademigi
 6. Çekimlisi gysga aýdylýan bir bogunly sözleriň yzyna çekimli sese we r, ý seslerine başlanýan goşulmalar goşulanda, olaryň soňundaky dymyk sesler açyga öwrülmän ýazylýar.

  Meselem:
  ekeker, ekýär
  açar, açýar
  atatar, atýar
  taptapar, tapýar
  çetçeträk
  gepgepi
  içi
  kakkaky

  Et, git, aýt, gaýt, gurp, zarp, enç, sanç, harç, pent, bent, gant, yşk, köşk ýaly az-owlak sözler bu kadadan çykarylýarwe olaryň soňundaky dymyk sesler açyk sese öwrülip ýazylýarlar.

  Meselem:
  etedýärin, edýärsiň
  gitgidýärin, gidýärsiň
  aýtaýdýaryn, aýdýarsyň
 7. Soňy zarply dymyk k, p, t, ç seslerine gutarýan sözler sözlem içinde çekimli seslere başlanýan sözler bilen ýanaşyp gelenlerinde, olaryň soňundaky dymyk sesler degişli açyk g, b, d, j seslerine öwrülip gepleniş häsýeti bar. Şeýle bolsa-da, bular ýazuwda öwrülmän ýazylmalydyrlar.

  Gög ot ýazylman; gök ot; içib otyr ýazylman, içip otyr; bad alyp ýazylman, bat alyp; ag öýli ýazylman, ak öýli ýazylmalydyr.

Söz ortasynda iki çekimsiziň ulanylyşy

 1. Düýp sözüň ortasynda eşidilýän we her biri aýry bogna degişli bolan ýanaşyk gelen iki dymyk sesiň soňkusyny açyga öwrüp ýazmaly.

  tapbat, hatda, depder, keçje, çakgy, çakgan, işdä, mekdep, serişde.

  Madda, maddy, mukaddes sözleri bu kada girmeýär.

 2. Söz ortasynda ýanaşyk gelýän st, mb, ňg sesleriniň düýp sözlerde assimilleşdirilen wariantyny ss, mm, ňň ýazmaly.

  hassa, ussa, tümmek, lemmer, gaňňa, işeňňir.

  Ýassyk, tussag ýaly sözler hem bu kada girizilýär.

  At bolup gelýän gyzzyrma, össürim, bassyrma ýaly sözleriň assimilleşdirilen formasy ýazylmaly. Bular işlik bolup gelende assimilleşdirilmän, gyzdyrmak, ösdürmek, basdyrmak ýazylýar.

 3. Asyl sözleriň ortasynda ýanaşyp gelýän ld, nd sesleriň assimilleşdirilmedik warianty ýazylýar.

  Meselem:
  ÝalňyşDogry
  ballakbaldak
  ballyzbaldyz
  sallamlysaldamly
  künnükkündük
  sannyksandyk
  ýannakýandak
  ennamendam
 4. Öňki bogny ýapyk, soňky bogny r sesi bilen başlanýan sözlerde r sesiniň öň ýanynda ysgynsyz dar çekimli eşidilse-de ýazylmaýar.

  Meselem:
  ÝalňyşDogry
  topuraktoprak
  guduratgudrat
  pytyramakpytramak
  eşireteşret
  artykmajyrakartykmajrak
  ganymadyrakganymadrak
  tiziräktizräk
 5. Ses we şekil bildirýän sözlerde -la, -le goşulanda, goşulma bilen ol sözleriň arasynda çala eşidilýän dar çekimli ses bar ýaly bolsa-da, ol ýazylmaýar.

  Meselem:
  ÝalňyşDogry
  patylamakpatlamak
  hykylamakhyklamak
  haşylamakhaşlamak
  iňilemekiňlemek

Söz soňunda iki çekimsiziň ýanaşyk gelşi

 1. Düýp sözleriň soňunda iki sany dymyk çekimsiziň ýa-da sonorly we dymyk çekimsiz sesleriň ýanaşyk gelmek häsýeti bar. Olaryň ilkisi w, g, ý, l, n, ň, r, s, h, ş sesleri bolup, soňkusy bolsa k, p, s, t, h, ç sesleri bolýar. Şol çekimsiz sesleriň arasynda ysgynsyz dar çekimli ses eşidilýän ýaly bolsa-da, olar ýazylmaýar.

  Meselem:
  wphowp
  möwç
  gtbagt, nagt, wagt
  ýphaýp, keýp
  ýtaýt, gaýt, süýt
  lkhalk, mülk, silk
  lpgulp, zülp
  ltmilt, çalt, elt, ýalt, ýult
  npsynp
  nsjyns, üns
  gazanç, begenç, guwanç
  ňksüňk, aňk, taňk, çeňk
  rzarz, karz
  rkberk, şark, gerk, erk
  rpharp, sarp, zarp, gurp
  rsders, sars, bars
  rtýyrt, dört, murt, mert
  rhçarh, parh, nyrh
  harç, burç, berç, sarç
  stast, kast, üst
  htäht, jäht, şäht
  şkköşk, yşk
  şpkeşp
  ştküşt, keşt

Dar çekimlileriň dodaklandyrylma düzgüni

 1. Ilki bognunda dodak çekimlilerinden (o, ö, u, ü) biri gelen köp bogunly sözleriň ikinji bognundaky gysga aýdylýan dar çekimliler dodaklandyrylyp ýazylýar.

  ogul, ýorunja, uçgun, öküz, ümür, ýüzüm, ýumuş, ýumşuň, ýurduňyz, özüň, üzüm, kömür, düzüm, sözüň, ogluňyz, ördük, durduňyz, özümiz, ýoluňyz, rolunda.

 2. Düýp sözlerde w sesinden öň we soň gelen gysga aýdylýan dar çekimliler dodaklandyrylyp ýazylýar.

  gawun, mawut, awunmak, hyjuw, ýazuw, awuly.

 3. Türkmen sözlerinde söz soňundaky dar çekimliler dodaklandyrylman ýazylýar.

  Meselem:
  ÝalňyşDogry
  uluuly
  börüböri
  çürüçüri
  mawumawy
  awuawy

  Ýokardaky ýaly sözleriň yzyna goşulma ýa-da söz goşulanda, gysga aýdylýan dar çekimliler sözüň ortasyna geçýärler we dodaklandyrylyp ýazylýarlar.

  Meselem:
  ulyulumsy
  ukyukuda
  öwgiöwgüli
  öňkiöňküligine
  dogrydogrulap
  dürlidürlüsinden
  awyawuly
  mawymawumtyl

  Goşma sözler: otluçöp, toklutaý, porsuderman.

  Eger-de ikinji bogundaky dar çekimliler uzyn aýdylýan bolsa, beýle sözlerde olar dodaklandyrylman ýazylmalydyr.

  Meselem:
  ulyulynyň
  ukyukynyň
  öňkiöňkini
  öwgiöwgiňiz
 4. Goşma sözlerde dodak çekimlileri, umumy kada esasynda, sözüň üçünji we dördünji bogunlarynda hem ýazylýar.

  Oguldursun, Daşhowuz, üçburçluk, mekgejöwen.

Iki hili aýdylýan sözleriň ýazuw düzgüni

 1. Kä dodaklandyrylyp, kä dodaklandyrylman, iki hili aýdylýan sözleriň dodaklandyrylyp ulanylýan warianty ýazylýar.

  Meselem:
  ÝalňyşDogry
  hinjihünji
  mykdarmukdar
  MisirMüsür
  minmekmünmek

  Mydam, ýilik ýaly sözler bu kadadan çykarylyp, dodaklandyrylman ýazylýar.

  Çirtmek, çürtmek, bitin, bütin ýaly sözleriň her biri aýry-aýry many aňlatmagyna görä, olaryň iki hili formasy hem ulanylmalydyr.

  Bütin sözi hemme, ähli sözüniň manysynda ulanylyp, bitin sözi abat manysynda ulanylyşy kimin.

 2. Söz ortasynda ýanaşyk gelýän lň-ňl, lg-gl, pr-rp sesleriniň çalşyrylyp ulanylyşy duş gelýär. Ýazuwda bularyň ilki warianty alynýar.

  Meselem:
  ÝalňyşDogry
  ýaňlyşýalňyş
  yglamakylgamak
  torpaktoprak
 3. Sözüň başynda kä açyk, kä dymyk aýdylýan çekimsiz sesleriň açyk görnüşi ýazylýar.

  Meselem:
  ÝalňyşDogry
  tykyzdykyz
  törtdört
  kepgep

  tänmek, dänmek, tikmek, dikmek, kyrt, gyrk ýaly sözleriň her biri aýry many aňlatmagyna görä, olaryň iki hili görnüşi-de ýazylýar.

  kyrk sözi belli mukdary (kyrk adam), gyrk sözi gyrkylmak ýa gaýçy bilen bir zady kesmegi aňladýar.

 4. Käbir düýp sözlerde çalşyrylyp ulanylýan g, w sesleriniň soňkusy ýazylýar.

  Meselem:
  ÝalňyşDogry
  ýügürmekýüwürmek
  dügmedüwme
  ögürmeköwürmek
  dügündüwün

  Ugur, ýugur, jögi ýaly sözler bu kada girmeýärler.

 5. Kä inçe, kä ýogun çekimliler bilen iki hili aýdylýan sözleriň inçe warianty ýazylýar.

  Meselem:
  ÝalňyşDogry
  adymädim
  tyztiz
  symsim
  alamälem

  Watan, dyz, janawar, ys, yz sözleri bu kadadan çykarylýar.

 6. Soňy ç sesine gutarýan sözlere d, j, l, s, ç sesleri bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, ç sesi ş sesine öwrülip geplense-de, ýazuwda öwrülmän ýazylýar.

  Meselem:
  ÝalňyşDogry
  aşdyaçdy
  göşjekgöçjek
  uşjakuçjak
  saşlysaçly
  güýşligüýçli
  işsemiçsem
  agaşçyagaççy
 7. Iki sany açyk bogundan düzülen işliklere ý bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, olaryň soňundaky çekimliler düşürilip geplense-de, ýazuwda düşürilmän ýazylýarlar.

  Meselem:
  ÝalňyşDogry
  otýarotaýar
  gorýargoraýar
  daşýardaşaýar
  bezýärbezeýär
  deňýärdeňeýär
  bekýärbekeýär
  ýamýarýamaýar
 8. Soňky çekimlisi iki hili aýdylýan düýp işlikleriň giň çekimli bilen aýdylýan warianty ýazylýar.

  Meselem:
  ÝalňyşDogry
  dagymakdagamak
  dokymakdokamak
  gatymakgatamak
  sarymaksaramak

Goşma sözleriň ýazuw düzgüni

 1. Goşma has atlar bile ýazylýar.

  Amangül, Geldimyrat, Almaata, Köneürgenç, Gyzyletrek, Amyderýa, Köpetdag, Syrderýa

  Eger-de bile ulanylýan has atlaryň soňkusynyň yzyndan üçünji ýöňkemäniň goşulmasy getirilýan bolsa, onda olar aýry ýazylýar.

  Murgap derýasy, Kazbek dagy, Dnepr derýasy

  Goşulyp ýazylýan has atlaryň ortasynda ýanaşyp gelýän iki çekimliniň gepleşikde biri düşürilip geplense-de, ýazuwda olar düşürilman ýazylýar.

  Meselem:
  ÝalňyşDogry
  AnnorazAnnaoraz
  AlmataAlmaata
  KönürgeçKöneürgenç
 2. Basym taýyndan birleşen, fonetik özgerişe sezewar bolan we täze many aňladýan goşma sözler bile ýazylýar

  ýekegapan, gözdaňdy, atagzy, bedenterbiýe, gözbagçy, unaş, aýakgap, porsuderman, içigara, agzala, basybalyjy, bäşýyllyk, myhmansöýer, birentek, birneme, birsyhly, gözýetim, saryýagyz.

  Goşma jyns atlarda galdyrylyp geplenýän çekimli sesler ýazuwda hem düşürilip ýazylýar.

  Meselem:
  ÝalňyşDogry
  gelinejegelneje
  altyataraltatar
 3. Durubermek, goýubermek, görübermek, alybermek, gidibermek, turubilmek, duýubilmek ýaly goşma işlikler bile ýazylýar.

 4. Goşma sanlary emele getirýän sözleriň her biri aýratyn ýazylýar.

  on bir, on bäş, on dokuz, iki ýüz ýigrimi bäş.

 5. Tirkeş sözleriň aralaryna defis goýlup ýazylýar.

  köne-söne, oglan-uşak, gaty-guty, aňry-bäri, düzüm-düzüm, gel-git, otyr-tur, bäş-on.

  Iru-giç, azu-köp, gyzu-juwan, keýpi-sapa, ahy-zar ýaly tirkeş sözlerde baglaýjy goşulmalar (u, y, i) sözüň ilkisine goşulyp, onuň yzyndan defis goýlup ýazylýar.

 6. Sypatlaryň öňünden gelip, artyklyk derejesini ýasaýan m, p, s seslerine gutarýan bölekler bilen sypatlaryň aralaryna defis goýlup ýazylýar.

  göm-gök, gas-gaty, dos-dogry, ap-ak, gyp-gyzyl.

 7. Gaýtalanyp gelýän sözleriň aralygyndaky -a, -e, -ba, -be, -da, -de, -dan, -den, -ma, -me, -ha, -hä ýaly goşulmalar sözüň ilkisine goşulyp, onuň yzyndan defis goýlup ýazylýar.

  basa-bas, göçe-göç, ýylba-ýyl, günbe-gün, obama-oba, öýme-öý, gütde-güt, alha-al, sürhä-sür, tizden-tiz.

 8. Bir sözüň iki gezek gaýtalanmagy we soňkusyna -dan, -den goşulmagy bilen ýasalan tirkeş hallaryň arasyna defis goýlup ýazylýar.

  ýyl-ýyldan, gün-günden.

Rus dilinden türkmen diliniň sözlügine giren sözleriň ýazuw düzgüni

 1. Düýp sözler rus dilindäki ýaly ýazylýarlar.

  Fabrik, kemput, äpişge, çäýnek, semawar, penjek, köpük, maşyn, gazet, sekunt, tans, minut, bedre, kürüşge, çemedan, mampasa, turba, şulha ýaly bu kadadan çykarylyp ýazylýan sözler sözlükde berilýär.

 2. Rus diliniň üsti bilen türkmen diline geçen sözlerde duş gelýän türkmen dilndäki j bilen ýazylýar.

 3. Iki sany meňzeş çekimsiz ses bilen gutarýan sözleriň soňundaky çekimsizleriň biri düşürilip ýazylýar.

  Meselem:
  ÝalňyşDogry
  metallmetal
  kilogrammkilogram
  progressproges

  Adam atlary bu kadadan çykarylýar.

 4. Rus dilindäki sypatlar türkmen diline geçirilende, olardaky -nyý, -naýa, -noýe goşulmasy öz öňündäki ýumşaklyk belgisi bilen bile taşlanýar.

  Meselem:
  оригинальная работаoriginal iş
  актуальный вопросaktual sorag
 5. Rus dilindäki otnositel sypat ýasaýjy -çeskiý, -çnyý ýaly goşulmalar taşlanyp, türkmen dilinde k getirilmek bilen otnositel sypat ýasalýar.

  Meselem:
  академическийakademik
  педагогическийpedagogik
  антическийantik

  Eger şeýle sözler professiýa bilen baglanyşykly at bolup gelseler, onda sypat ýasamak üçin k harpynda soň i getirilýär.

  Meselem:
  AtSypat
  математическийmatematikmatematiki
  химическийhimikhimiki

  -skiý goşulmasy çekimsiz ses bilen gutaran sözlere goşulan ýagdaýynda onuň deregine -ik getirmek bilen otnositel sypat ýasalýar.

  Meselem:
  философическийfilosofik
 6. Baku, Tartu ýaly sözlere goşulma goşulanda, düýp söz bilen goşulmanyň arasynda w getirilýär.

  Baku, Bakuwyň, Bakuwa, Bakuwda, Bakuwdan.

 7. Soňy -sk bilen gutarýan sözeleriň yzyna inçe çekimlili goşulma goşulýar we sazlaşyk üçin düýp söz bilen goşulmanyň arasynda i sesi getirilýär.

  Krasnowodsk, Krasnawodskiniň, Krasnowodskä, Krasnawodskini, Krasnawodskide, Krasnawodskiden.

 8. Gysgaldylan sözler (sözleriň ilki seslerinden düzülenleri) aralaryna nokat goýulman, baş harplar bilen ýazylýar. Şol sözlere goşulma goşulanda, gysgaldylan sözüň düzüminde çekimli ses bolsa, çekimlä, eger çekimli ses bolmasa, soňky çekimsiziň adynyň aýdylşyna eýerilýär.

  SSSR, SSSR-iň.