Türkmen dili

Düýp sözleriň ýazuw düzgüni

Sesleriň düşmek düzgüni

 1. Ilki bogny açyk we çekimlileri gysga aýdylýan, soňy z, l, n, r, s, ş seslerine gutarýan iki bogunly düýp sözleriň soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, ikinji bogundaky gysga aýdylýan dar çekimliler özlerinden öň z, d seslerinden başga açyk çekimsiz ses gelende, düşürilip ýazylmalydyr.

  Meselem:
  agyz agzy
  ogul ogly
  bogun bogny
  görün görner
  bagyr bagry
  towus towsar
  uruş urşar
  köwüş köwşi

  Asyl, pasyl, nesil, ylym ýaly sözler bu kadadan çykarylyp, asly, pasly, nesli, ylmy kimin ýazylýarlar.

  Ikinji bogundaky dar çekimlisi düşürilýän sözler goşma sözleriň sostawynda gelende, dar çekimliler üçünji we dördünji bogunda gelseler-de düşürilýär.

  Meselem:
  baggoýun baggoýny
  kyrkbogun kyrkbognuň

  Dar çekimlisi düşürilip ýazylýan sözleriň öňünden goşulma (prefiks) goşulyp, olar üç bogunly söze öwrülseler-de, dar çekimliler düşürilip ýazylýar.

  Meselem:
  nätanyş nätanşy
  betnebis betnebsi
 2. Aňry, bäri, ýokary, ileri ýaly tarap görkezýän sözlere d, k, l, r, s sesleri bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, olaryň soňundaky dar çekimliler düşürilip ýazylýar.

  Meselem:
  aňry aňyrda, aňyrky
  bäri bärde, bärki, bärsi
  ýokary ýokarsy, ýokarrak
  ileri ilerlemek, ilerki

  Aňry sözüniň soňuna ýokarky sesler bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, r we y sesleri öz orunlaryny çalşyrýarlar.

  Meselem:
  aňry aňyrda, aňyrky, aňyrsy, aňyrrak, aňyrlygyna

  Soňy dar çekimli ses bilen gutarýan sözlere giň çekimliler bilen başlanýan işlik ýasaýjy goşulmalar goşulanda, söz soňundaky dar çekimli düşürilip ýazylýar.

  Meselem:
  sary saralmak
  küti kütelmek
  çüri çürelmek
  ýiti ýitelmek
  mawy mawarmak
  garry garramak
  porsy porsamak
  süýji süýjemek
  turşy turşamak

  Guzy, uky, dury ýaly sözlere işlik ýasaýjy -la, -le goşulmasy goşulanda, söz soňundaky dar çekimli (y, i) düşürilip ýazylýar.

  Meselem:
  guzy guzlamak
  uky uklamak
  dury durlamak
 3. -ýyş, -ýiş arkaly ýasalan sözleriň soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, -ýyş, -ýiş goşulmasynyň, y, i sesleri düşürilip ýazylýar.

  Meselem:
  okaýyş okaýşy
  ýaşaýyş ýaşaýşy
  sözleýiş sözleýşi
 4. K sesine gutaryp köp bogunly sözleriň soňuna -jyk, -jik, -jak, -jek goşulmalary goşulanda, söz soňundaky k sesi düşürilip ýazylýar.

  Meselem:
  taýak taýajyk
  köýnek köýnejik
  oýluk oýlujak
  ilik ilijek
  bölek bölejik

Dymyk sesleriň açyk sese öwrülişi

 1. Soňy zarply dymyk k, p, t, ç sesleri bilen gutarýan köp bogunly hem-de çekimlisi uzyn aýdylýan bir bogunly sözleriň yzyna çekimli ses ýa-da r sesi bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, söz soňundaky dymyk sesler degişli açyk g, b, d, j seslerine öwrülip ýazylýarlar.

  Meselem:
  taýak taýagy
  orak oragyň
  ak agrak
  elek elege
  gap gabyň
  kitap kitabymyz
  tertip tertibi
  at adyň
  tut tudyňyz
  belet beledräk
  Meret Merediň
  güýç güýjüň
  giç gijräk
  çekiç çekije
  agaç agajyň

  Bu kadadan çykarylyp, tanap, tarap, ganat, edebiýat, hökümet, zähmet, minnet, niýet ýaly alynma sözleriň soňky p, t sesleri açyga öwrülmän aýdylýar, şeýle hem ýazylýar.

  Meselem:
  tanap tanapy
  tarap tarapy
  ganat ganaty
 2. Zarply dymyk k, t seslerine gutarýan bir bogunly uzyn çekimlili we birden köp bogunly işliklere ý harpy bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, olaryň soňundaky dymyk sesler açyk g, d seslerine öwrülip geplenýär. Bular geplenişi ýaly açyga öwrülip ýazylmalydyrlar.

  Meselem:
  aklat akladýar
  işlet işledýär
  okat okadýar
  düzet düzedýär
  it idýär
  ajyk ajygýar
  howluk howlugýar
  gijik gijigýär
  öjük öjügýär
 3. Soňy -at, -et, -ýat seslerine gutaran arap, eýran dillerinden geçen köp bogunly sözleriň soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, olaryň soňundaky t sesi açyk d sesine öwrülmän ýazylýar.

  Meselem:
  jemagat jemagatyň
  syýasat syýasaty
  syýahat syýahaty
  edebiýat edebiýaty
  minnet minneti
  medeniýet medeniýetimiz
  millet milleti
  zähmet zähmetiň
  hökümet hökümeti
  sungat sungaty
 4. Soňy k, p, t, ç seslerine gutarýan sözler çekimli ses bilen başlanýan sözleriň öňünden gelip, şolar bilen goşulyp ýazylanda, ýokarky dymyk sesler degişli açyk seslere öwrülip ýazylýar.

  Meselem:
  Ýalňyş Dogry
  nalaçedeýin nalajedeýin
  basypalyjy basybalyjy
  Akoraz Agoraz
 5. Soňy dymyk p, t, ç seslerine gutarýan rus-internasional sözleriniň yzyna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar goşulsa-da, dymyk sesler açyga öwrülmeýär.

  Meselem:
  teleskop teleskopy
  ştamp ştampy
  institut instituta

  Peç sözi bu kadadan çykýar: peç -- pejiň.

  Soňy k sesi bilen gutarýan rus-internasional sözleriniň yzyna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, söz soňundaky dymyk k sesi, köplenç, açyga öwrülýär.

  Meselem:
  tehnik tehnigi
  akademik akademigi
 6. Çekimlisi gysga aýdylýan bir bogunly sözleriň yzyna çekimli sese we r, ý seslerine başlanýan goşulmalar goşulanda, olaryň soňundaky dymyk sesler açyga öwrülmän ýazylýar.

  Meselem:
  ek eker, ekýär
  açar, açýar
  at atar, atýar
  tap tapar, tapýar
  çet çeträk
  gep gepi
  içi
  kak kaky

  Et, git, aýt, gaýt, gurp, zarp, enç, sanç, harç, pent, bent, gant, yşk, köşk ýaly az-owlak sözler bu kadadan çykarylýarwe olaryň soňundaky dymyk sesler açyk sese öwrülip ýazylýarlar.

  Meselem:
  et edýärin, edýärsiň
  git gidýärin, gidýärsiň
  aýt aýdýaryn, aýdýarsyň
 7. Soňy zarply dymyk k, p, t, ç seslerine gutarýan sözler sözlem içinde çekimli seslere başlanýan sözler bilen ýanaşyp gelenlerinde, olaryň soňundaky dymyk sesler degişli açyk g, b, d, j seslerine öwrülip gepleniş häsiýeti bar. Şeýle bolsa-da, bular ýazuwda öwrülmän ýazylmalydyrlar.

  Gög ot ýazylman; gök ot; içib otyr ýazylman, içip otyr; bad alyp ýazylman, bat alyp; ag öýli ýazylman, ak öýli ýazylmalydyr.

Söz ortasynda iki çekimsiziň ulanylyşy

 1. Düýp sözüň ortasynda eşidilýän we her biri aýry bogna degişli bolan ýanaşyk gelen iki dymyk sesiň soňkusyny açyga öwrüp ýazmaly.

  tapbat, hatda, depder, keçje, çakgy, çakgan, işdä, mekdep, serişde.

  Madda, maddy, mukaddes sözleri bu kada girmeýär.

 2. Söz ortasynda ýanaşyk gelýän st, mb, ňg sesleriniň düýp sözlerde assimilleşdirilen wariantyny ss, mm, ňň ýazmaly.

  hassa, ussa, tümmek, lemmer, gaňňa, işeňňir.

  Ýassyk, tussag ýaly sözler hem bu kada girizilýär.

  At bolup gelýän gyzzyrma, össürim, bassyrma ýaly sözleriň assimilleşdirilen formasy ýazylmaly. Bular işlik bolup gelende assimilleşdirilmän, gyzdyrmak, ösdürmek, basdyrmak ýazylýar.

 3. Asyl sözleriň ortasynda ýanaşyp gelýän ld, nd sesleriň assimilleşdirilmedik warianty ýazylýar.

  Meselem:
  Ýalňyş Dogry
  ballak baldak
  ballyz baldyz
  sallamly saldamly
  künnük kündük
  sannyk sandyk
  ýannak ýandak
  ennam endam
 4. Öňki bogny ýapyk, soňky bogny r sesi bilen başlanýan sözlerde r sesiniň öň ýanynda ysgynsyz dar çekimli eşidilse-de ýazylmaýar.

  Meselem:
  Ýalňyş Dogry
  topurak toprak
  gudurat gudrat
  pytyramak pytramak
  eşiret eşret
  artykmajyrak artykmajrak
  ganymadyrak ganymadrak
  tiziräk tizräk
 5. Ses we şekil bildirýän sözlerde -la, -le goşulanda, goşulma bilen ol sözleriň arasynda çala eşidilýän dar çekimli ses bar ýaly bolsa-da, ol ýazylmaýar.

  Meselem:
  Ýalňyş Dogry
  patylamak patlamak
  hykylamak hyklamak
  haşylamak haşlamak
  iňilemek iňlemek

Söz soňunda iki çekimsiziň ýanaşyk gelşi

 1. Düýp sözleriň soňunda iki sany dymyk çekimsiziň ýa-da sonorly we dymyk çekimsiz sesleriň ýanaşyk gelmek häsiýeti bar. Olaryň ilkisi w, g, ý, l, n, ň, r, s, h, ş sesleri bolup, soňkusy bolsa k, p, s, t, h, ç sesleri bolýar. Şol çekimsiz sesleriň arasynda ysgynsyz dar çekimli ses eşidilýän ýaly bolsa-da, olar ýazylmaýar.

  Meselem:
  wp howp
  möwç
  gt bagt, nagt, wagt
  ýp haýp, keýp
  ýt aýt, gaýt, süýt
  lk halk, mülk, silk
  lp gulp, zülp
  lt milt, çalt, elt, ýalt, ýult
  np synp
  ns jyns, üns
  gazanç, begenç, guwanç
  ňk süňk, aňk, taňk, çeňk
  rz arz, karz
  rk berk, şark, gerk, erk
  rp harp, sarp, zarp, gurp
  rs ders, sars, bars
  rt ýyrt, dört, murt, mert
  rh çarh, parh, nyrh
  harç, burç, berç, sarç
  st ast, kast, üst
  ht äht, jäht, şäht
  şk köşk, yşk
  şp keşp
  şt küşt, keşt

Dar çekimlileriň dodaklandyrylma düzgüni

 1. Ilki bognunda dodak çekimlilerinden (o, ö, u, ü) biri gelen köp bogunly sözleriň ikinji bognundaky gysga aýdylýan dar çekimliler dodaklandyrylyp ýazylýar.

  ogul, ýorunja, uçgun, öküz, ümür, ýüzüm, ýumuş, ýumşuň, ýurduňyz, özüň, üzüm, kömür, düzüm, sözüň, ogluňyz, ördük, durduňyz, özümiz, ýoluňyz, rolunda.

 2. Düýp sözlerde w sesinden öň we soň gelen gysga aýdylýan dar çekimliler dodaklandyrylyp ýazylýar.

  gawun, mawut, awunmak, hyjuw, ýazuw, awuly.

 3. Türkmen sözlerinde söz soňundaky dar çekimliler dodaklandyrylman ýazylýar.

  Meselem:
  Ýalňyş Dogry
  ulu uly
  börü böri
  çürü çüri
  mawu mawy
  awu awy

  Ýokardaky ýaly sözleriň yzyna goşulma ýa-da söz goşulanda, gysga aýdylýan dar çekimliler sözüň ortasyna geçýärler we dodaklandyrylyp ýazylýarlar.

  Meselem:
  uly ulumsy
  uky ukuda
  öwgi öwgüli
  öňki öňküligine
  dogry dogrulap
  dürli dürlüsinden
  awy awuly
  mawy mawumtyl

  Goşma sözler: otluçöp, toklutaý, porsuderman.

  Eger-de ikinji bogundaky dar çekimliler uzyn aýdylýan bolsa, beýle sözlerde olar dodaklandyrylman ýazylmalydyr.

  Meselem:
  uly ulynyň
  uky ukynyň
  öňki öňkini
  öwgi öwgiňiz
 4. Goşma sözlerde dodak çekimlileri, umumy kada esasynda, sözüň üçünji we dördünji bogunlarynda hem ýazylýar.

  Oguldursun, Daşhowuz, üçburçluk, mekgejöwen.

Iki hili aýdylýan sözleriň ýazuw düzgüni

 1. Kä dodaklandyrylyp, kä dodaklandyrylman, iki hili aýdylýan sözleriň dodaklandyrylyp ulanylýan warianty ýazylýar.

  Meselem:
  Ýalňyş Dogry
  hinji hünji
  mykdar mukdar
  Misir Müsür
  minmek münmek

  Mydam, ýilik ýaly sözler bu kadadan çykarylyp, dodaklandyrylman ýazylýar.

  Çirtmek, çürtmek, bitin, bütin ýaly sözleriň her biri aýry-aýry many aňlatmagyna görä, olaryň iki hili formasy hem ulanylmalydyr.

  Bütin sözi hemme, ähli sözüniň manysynda ulanylyp, bitin sözi abat manysynda ulanylyşy kimin.

 2. Söz ortasynda ýanaşyk gelýän lň-ňl, lg-gl, pr-rp sesleriniň çalşyrylyp ulanylyşy duş gelýär. Ýazuwda bularyň ilki warianty alynýar.

  Meselem:
  Ýalňyş Dogry
  ýaňlyş ýalňyş
  yglamak ylgamak
  torpak toprak
 3. Sözüň başynda kä açyk, kä dymyk aýdylýan çekimsiz sesleriň açyk görnüşi ýazylýar.

  Meselem:
  Ýalňyş Dogry
  tykyz dykyz
  tört dört
  kep gep

  tänmek, dänmek, tikmek, dikmek, kyrt, gyrk ýaly sözleriň her biri aýry many aňlatmagyna görä, olaryň iki hili görnüşi-de ýazylýar.

  kyrk sözi belli mukdary (kyrk adam), gyrk sözi gyrkylmak ýa gaýçy bilen bir zady kesmegi aňladýar.

 4. Käbir düýp sözlerde çalşyrylyp ulanylýan g, w sesleriniň soňkusy ýazylýar.

  Meselem:
  Ýalňyş Dogry
  ýügürmek ýüwürmek
  dügme düwme
  ögürmek öwürmek
  dügün düwün

  Ugur, ýugur, jögi ýaly sözler bu kada girmeýärler.

 5. Kä inçe, kä ýogun çekimliler bilen iki hili aýdylýan sözleriň inçe warianty ýazylýar.

  Meselem:
  Ýalňyş Dogry
  adym ädim
  tyz tiz
  sym sim
  alam älem

  Watan, dyz, janawar, ys, yz sözleri bu kadadan çykarylýar.

 6. Soňy ç sesine gutarýan sözlere d, j, l, s, ç sesleri bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, ç sesi ş sesine öwrülip geplense-de, ýazuwda öwrülmän ýazylýar.

  Meselem:
  Ýalňyş Dogry
  aşdy açdy
  göşjek göçjek
  uşjak uçjak
  saşly saçly
  güýşli güýçli
  işsem içsem
  agaşçy agaççy
 7. Iki sany açyk bogundan düzülen işliklere ý bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, olaryň soňundaky çekimliler düşürilip geplense-de, ýazuwda düşürilmän ýazylýarlar.

  Meselem:
  Ýalňyş Dogry
  otýar otaýar
  gorýar goraýar
  daşýar daşaýar
  bezýär bezeýär
  deňýär deňeýär
  bekýär bekeýär
  ýamýar ýamaýar
 8. Soňky çekimlisi iki hili aýdylýan düýp işlikleriň giň çekimli bilen aýdylýan warianty ýazylýar.

  Meselem:
  Ýalňyş Dogry
  dagymak dagamak
  dokymak dokamak
  gatymak gatamak
  sarymak saramak

Goşma sözleriň ýazuw düzgüni

 1. Goşma has atlar bile ýazylýar.

  Amangül, Geldimyrat, Almaata, Köneürgenç, Gyzyletrek, Amyderýa, Köpetdag, Syrderýa

  Eger-de bile ulanylýan has atlaryň soňkusynyň yzyndan üçünji ýöňkemäniň goşulmasy getirilýan bolsa, onda olar aýry ýazylýar.

  Murgap derýasy, Kazbek dagy, Dnepr derýasy

  Goşulyp ýazylýan has atlaryň ortasynda ýanaşyp gelýän iki çekimliniň gepleşikde biri düşürilip geplense-de, ýazuwda olar düşürilman ýazylýar.

  Meselem:
  Ýalňyş Dogry
  Annoraz Annaoraz
  Almata Almaata
  Könürgeç Köneürgenç
 2. Basym taýyndan birleşen, fonetik özgerişe sezewar bolan we täze many aňladýan goşma sözler bile ýazylýar

  ýekegapan, gözdaňdy, atagzy, bedenterbiýe, gözbagçy, unaş, aýakgap, porsuderman, içigara, agzala, basybalyjy, bäşýyllyk, myhmansöýer, birentek, birneme, birsyhly, gözýetim, saryýagyz.

  Goşma jyns atlarda galdyrylyp geplenýän çekimli sesler ýazuwda hem düşürilip ýazylýar.

  Meselem:
  Ýalňyş Dogry
  gelineje gelneje
  altyatar altatar
 3. Durubermek, goýubermek, görübermek, alybermek, gidibermek, turubilmek, duýubilmek ýaly goşma işlikler bile ýazylýar.

 4. Goşma sanlary emele getirýän sözleriň her biri aýratyn ýazylýar.

  on bir, on bäş, on dokuz, iki ýüz ýigrimi bäş.

 5. Tirkeş sözleriň aralaryna defis goýlup ýazylýar.

  köne-söne, oglan-uşak, gaty-guty, aňry-bäri, düzüm-düzüm, gel-git, otyr-tur, bäş-on.

  Iru-giç, azu-köp, gyzu-juwan, keýpi-sapa, ahy-zar ýaly tirkeş sözlerde baglaýjy goşulmalar (u, y, i) sözüň ilkisine goşulyp, onuň yzyndan defis goýlup ýazylýar.

 6. Sypatlaryň öňünden gelip, artyklyk derejesini ýasaýan m, p, s seslerine gutarýan bölekler bilen sypatlaryň aralaryna defis goýlup ýazylýar.

  göm-gök, gas-gaty, dos-dogry, ap-ak, gyp-gyzyl.

 7. Gaýtalanyp gelýän sözleriň aralygyndaky -a, -e, -ba, -be, -da, -de, -dan, -den, -ma, -me, -ha, -hä ýaly goşulmalar sözüň ilkisine goşulyp, onuň yzyndan defis goýlup ýazylýar.

  basa-bas, göçe-göç, ýylba-ýyl, günbe-gün, obama-oba, öýme-öý, gütde-güt, alha-al, sürhä-sür, tizden-tiz.

 8. Bir sözüň iki gezek gaýtalanmagy we soňkusyna -dan, -den goşulmagy bilen ýasalan tirkeş hallaryň arasyna defis goýlup ýazylýar.

  ýyl-ýyldan, gün-günden.

Rus dilinden türkmen diliniň sözlügine giren sözleriň ýazuw düzgüni

 1. Düýp sözler rus dilindäki ýaly ýazylýarlar.

  Fabrik, kemput, äpişge, çäýnek, semawar, penjek, köpük, maşyn, gazet, sekunt, tans, minut, bedre, kürüşge, çemedan, mampasa, turba, şulha ýaly bu kadadan çykarylyp ýazylýan sözler sözlükde berilýär.

 2. Rus diliniň üsti bilen türkmen diline geçen sözlerde duş gelýän türkmen dilndäki j bilen ýazylýar.

 3. Iki sany meňzeş çekimsiz ses bilen gutarýan sözleriň soňundaky çekimsizleriň biri düşürilip ýazylýar.

  Meselem:
  Ýalňyş Dogry
  metall metal
  kilogramm kilogram
  progress proges

  Adam atlary bu kadadan çykarylýar.

 4. Rus dilindäki sypatlar türkmen diline geçirilende, olardaky -nyý, -naýa, -noýe goşulmasy öz öňündäki ýumşaklyk belgisi bilen bile taşlanýar.

  Meselem:
  оригинальная работа original iş
  актуальный вопрос aktual sorag
 5. Rus dilindäki otnositel sypat ýasaýjy -çeskiý, -çnyý ýaly goşulmalar taşlanyp, türkmen dilinde k getirilmek bilen otnositel sypat ýasalýar.

  Meselem:
  академический akademik
  педагогический pedagogik
  антический antik

  Eger şeýle sözler professiýa bilen baglanyşykly at bolup gelseler, onda sypat ýasamak üçin k harpynda soň i getirilýär.

  Meselem:
  At Sypat
  математический matematik matematiki
  химический himik himiki

  -skiý goşulmasy çekimsiz ses bilen gutaran sözlere goşulan ýagdaýynda onuň deregine -ik getirmek bilen otnositel sypat ýasalýar.

  Meselem:
  философический filosofik
 6. Baku, Tartu ýaly sözlere goşulma goşulanda, düýp söz bilen goşulmanyň arasynda w getirilýär.

  Baku, Bakuwyň, Bakuwa, Bakuwda, Bakuwdan.

 7. Soňy -sk bilen gutarýan sözleriň yzyna inçe çekimlili goşulma goşulýar we sazlaşyk üçin düýp söz bilen goşulmanyň arasynda i sesi getirilýär.

  Krasnowodsk, Krasnawodskiniň, Krasnowodskä, Krasnawodskini, Krasnawodskide, Krasnawodskiden.

 8. Gysgaldylan sözler (sözleriň ilki seslerinden düzülenleri) aralaryna nokat goýulman, baş harplar bilen ýazylýar. Şol sözlere goşulma goşulanda, gysgaldylan sözüň düzüminde çekimli ses bolsa, çekimlä, eger çekimli ses bolmasa, soňky çekimsiziň adynyň aýdylyşyna eýerilýär.

  SSSR, SSSR-iň.