dönmek işlik

[dö:nmek]

 1. Bir tarapyňdan beýleki tarapyňa öwrülmek, dolanmak, agdarylmak, düňderilmek.

  • Ol leňňeç ýaly derrew beýleligine döndi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Yzyna gaýtmak, yzyna öwrülmek.

  • Söweşden dönmerin, kasam içýärin. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 3. Bir zada öwrülmek, bir zada meňzemek.

  • Ertekidäki dek belent çäç önýär, Gün düşende, ol çäç altyna dönýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem dönmek - döndüm, döndüň, dönüpdir.

başyna dönmek

seret baş1

başyňa döneýin

seret baş1

 • Hawa, Maral jan, başyňa döneýin, aýtsana, ol nirede? (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň Gyzy)

buza dönmek

seret buz

döwür dönmek

seret döwür

 • Döwür bize dönüpdi Syrly depäň teýinde. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

ýyla dönmek

seret ýyl

 • Biziň bu sagadymyz edil bir ýyla döndi. (I. S. Turgenýew, Awçynyň hatlaryndan)