dönmek işlik

[dö:nmek]

 1. Bir tarapyňdan beýleki tarapyňa öwrülmek, dolanmak, agdarylmak, düňderilmek.

  • Ol leňňeç ýaly derrew beýleligine döndi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Yzyna gaýtmak, yzyna öwrülmek.

  • Söweşden dönmerin, kasam içýärin. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 3. Bir zada öwrülmek, bir zada meňzemek.

  • Ertekidäki dek belent çäç önýär, Gün düşende, ol çäç altyna dönýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem dönmek - döndüm, döndüň, dönüpdir.

başyna dönmek

seret baş 1

başyňa döneýin

seret baş 1

 • Hawa, Maral jan, başyňa döneýin, aýtsana, ol nirede? (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň Gyzy)

buza dönmek

seret buz

döwür dönmek

seret döwür

 • Döwür bize dönüpdi Syrly depäň teýinde. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

ýyla dönmek

seret ýyl

 • Biziň bu sagadymyz edil bir ýyla döndi. (I. S. Turgenýew, Awçynyň hatlaryndan)


Duş gelýän formalary
 • döndi
 • döndi-de
 • döndük
 • döndüler
 • döndüm
 • döndüň
 • dönem
 • dönen
 • dönendir
 • dönene
 • dönenim
 • dönenini
 • döneniň
 • dönenlerinde
 • dönenligi
 • döner
 • döner-de
 • dönerdi
 • dönerdim
 • dönerdiň
 • dönermi
 • dönersiňiz
 • döneýin
 • dönjek
 • dönme
 • dönmedi
 • dönmegi
 • dönmejekdigini
 • dönmek
 • dönmeli
 • dönmerin
 • dönmese
 • dönmesi
 • dönmesini
 • dönmez
 • dönmezler
 • dönmäge
 • dönmän
 • dönmüş
 • dönse
 • dönselerem
 • dönsem
 • dönseň
 • dönsün
 • dönsünler
 • dönäýen
 • dönüp
 • dönüpdi
 • dönüpdiler
 • dönüpdir
 • dönüpdirin
 • dönüpdirler
 • dönüpsiň
 • dönüpsiňiz
 • dönýän
 • dönýär
 • dönýärdi
 • dönýärdiler
 • dönýärler