dömmek işlik

  1. Bedeniň içinden döräp, çişip çykmak, iriňläp ýarylmak, çişip ýarylmak.

  2. Göçme manyda Birden içiňi dökmek, pikir edip ýörän zadyňy aýtmak.

    • Ahyry durup bilmän, ol ýigit dömdi.

    • Ol dömüp, ýüregindäki zatlaryň hemmesini aýtdy.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem dömmek - dömdüm, dömdüň, dömüpdir.