Kirilden latyna geçiriji

Geçirijiniň öwürme kadalary
 • Sözüň başynda gelýän kiril e harpy, latyna geçirilende ýe diýip ýazylýar.

  Meselem: ел → ýel, елкен → ýelken.

 • Sözüň kirilçe ýazylyşynda e harpynyň öňünden и, ө, ү, ә harplary gelende, latynça geçirilende, olaryň arasynda ý harpy ýazylýar.

  Meselem: дүе → düýe; өе → öýe; диен → diýen.

 • ъ aýyrma belgisinden soň е harpy gelen ýerinde latynça ýe ýazylýar. Başga ýerlerde ъ aýyrma belgisi we ь ýumşaklyk belgisi geçirilende taşlanylýar.

  Meselem: гөзъетим → gözýetim; весъет → wesýet.

Geçirijiniň şertleri
 • Geçiriljek tekst utf-8 encoding-de bolmaly.
 • Geçiriljek tekstiň göwrümi uly bolsa ony kiçiräk böleklere bölüp geçirmäge çalşyň.