döndermek işlik

[dö:ndermek]

 1. Bir tarapyndan ikinji bir tarapyna öwürmek, agdarmak.

  • Sakçy suw tutulan pazyllaryň arasyndaky gawunlaryň käbirini çüýremezlik üçin dönderýärdi.

 2. Yzyna gaýtarmak, yzyna öwürmek, dolandyrmak.

  • Al bu tenden janymy, Berme maňa dönderip. (B. Kerbabaýew, Poemalar)

 3. Agzyny, ýokarsyny aşak edip goýmak, başaşak edip goýmak, düňdermek.

 4. Başga bir zat ýaly etmek, başga bir zada meňzetmek.

  • Adamlaryň demi içerini peçli tama dönderipdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 5. Boýun towlamak, ýüz öwürmek.

it alan sanaja döndermek

seret sanaç

 • Düýe ýaly pagtalary basalap ýörme-de, peliň üstünden ýöre -- diýip, Annagulyny it alan sanaça dönderdiler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

ýüz döndermek

seret ýüz

 • Spartak Rimiň üstüne ýörüşden ýüz döndermeli bolupdyr. (Gadymy Dünýä Taryhy)


Duş gelýän formalary
 • dönderdi
 • dönderdiler
 • dönderdim
 • dönderdiň
 • dönderdiňiz
 • dönderen
 • dönderende
 • dönderendigi
 • dönderendigini
 • dönderendiklerini
 • döndereniň
 • dönderenligi
 • dönderenok
 • dönderer
 • döndererin
 • döndereris
 • döndererler
 • dönderip
 • dönderipdi
 • dönderipdir
 • dönderipdirler
 • dönderiň
 • döndermegi
 • döndermegini
 • döndermeginiň
 • döndermegiň
 • döndermek
 • döndermekligi
 • döndermeklik
 • döndermese-de
 • döndermesi
 • döndermez
 • döndermäge
 • döndermän
 • döndermäni
 • dönderse
 • döndersem
 • dönderseň
 • dönderýän
 • dönderýär
 • dönderýärdi
 • dönderýärdiler
 • dönderýärler