ýumruklaşmak işlik

Başa-baş ýa-da köpçülik bolup uruşmak, biri-biriňi ýumruk bilen urmak, ýençmek.

  • Şonuň ýaly ujypsyz zat üçin ýumruklaşjak bolýarmysyňyz? ! (B. Kerbabaýew, Japbaklar)

  • Kapy ýumruklaşyp urşupdyr. (Ata Salyh, Dynç Alyş Wagty)

  • Men-ä öz ömrümde ýumruklaşyp gören adam däl weli, hökümete garşy çozup bolsa, berdenke götermekden gaýra urjak däl. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)