ýumruklanmak işlik

Ýumruk bilen urulmak, ýumruk inderilmek, ýenjilmek; ýumruk bilen kakylmak.

  • Aradan on-on bäş minut geçenden soň, ýene gapy ýumruklanyp başlady. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • ýumruklanyp