ýumrulmak işlik

  1. Döwlüp ýykylmak, aşaklygyna çöken bolmak, weýran bolmak, bozulmak.

    • Şol galalar ýumrulsa, Bela bary dep boljak. («Mydam Taýýar» gazeti)

    • Ýumrulsa ýumrulyp geçsin weli, biziňem-ä içimiz gorkupdyr. («Türkmen Pýesalary»)

  2. Göçme manyda Ýykylmak, weýran bolmak, dargamak.

    • Meni şeýle ýumrulmyşa getirip taşlan kimkä? -- diýip käýindi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)