ýumrulmak işlik

 1. Döwlüp ýykylmak, aşaklygyna çöken bolmak, weýran bolmak, bozulmak.

  • Şol galalar ýumrulsa, Bela bary dep boljak. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Ýumrulsa ýumrulyp geçsin weli, biziňem-ä içimiz gorkupdyr. («Türkmen pýesalary»)

 2. Göçme manyda Ýykylmak, weýran bolmak, dargamak.

  • Meni şeýle ýumrulmyşa getirip taşlan kimkä? -- diýip käýindi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • ýumrulan
 • ýumrulanda
 • ýumrulandygy
 • ýumrulandygyny
 • ýumrular
 • ýumrularyny
 • ýumruldy
 • ýumruldyr
 • ýumrulgyn
 • ýumruljakdygy
 • ýumrulma
 • ýumrulmaga
 • ýumrulmagy
 • ýumrulmagyna
 • ýumrulmagyndan
 • ýumrulmagyny
 • ýumrulmagynyň
 • ýumrulmak
 • ýumrulman
 • ýumrulmany
 • ýumrulmyş
 • ýumrulsa
 • ýumrulsyn
 • ýumrulyp
 • ýumrulypdy
 • ýumrulypdyr
 • ýumrulýan
 • ýumrulýandygy
 • ýumrulýar