ýumruk

Eliň barmaklar ýumlup togalanýan ýeri, görnüşi, barmaklary ýumlan penje.

 • Bu döş, bu ýumruk oýnamaga göterilýän däldir. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Kiçigül Wala bakan ýumrugyny aýlanda, ol ýapyryldy. (B. Kerbabýew, Aýgytly ädim)

 • Ikinji çişik has hem aljyraňňylyk tapyp, ýumrugy bilen döşüne urup başlady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýumruk - ýumrugy.

ýumruga girmek

Uruşmak, ýumruklaşmak, biri-biriniň garşysyna fiziki güýç bilen hüjüm etmek.

 • Olar ýumruga girdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

ýumruk düwmek

Ýumrugyňy düwüp, gahar-gazap bildirmek.

 • Ol gahardan ýaňa titrärdi, dodagyny dişlärdi, ýumruklaryny düwerdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Äşebibi birdenkä hasanaklap, galyp, ýumrugyny düwdi-de, agzyndan tüküligini syçradyp gykylyk etdi. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

ýumruk iýmek

Biri tarapyndan horlanmak, urulmak, ýenjilmek.

 • Ýumruk iýen aýalyň ýüreginde özbaşdak ýaşamak arzuwy Firiduny şatlandyrdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

ýumruk salmak

Birini urmak, ýençmek, urup horlamak, biriniň garşysyna fiziki güýç ulanmak.

 • Gullyhan onuň üstaşyry hem bir ýumruk saldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ol ikisem hasanaklap geldi-de, Ýykdy söýgülimi ýumruk saldy-da. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

ýumruk ýagyp başlamak

Birini ýerli-ýerden köpçülik bolup, ýumruk bilen urmak, ýençmek, horlamak.

 • Ýerli-ýerden ýumruk ýagyp başlady welin, ýasawul ümdüzine tutduryp gaçdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

ýumruk ýaly

Ýumruk möçberinde, uly bolmadyk, ösmedik, kiçijik.

 • Ýumruk ýaly nabat alan oglanyň aýagy ýere degmedi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Gyrmyzy öwüsýän ýumruk ýaly şetdalylar düzülişip dur. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Maňlaýym gaty şüdügare degdi. Ynha gör, ýumruk ýaly çişdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ýumruk ýaly çagajyk ezenegni sallajak; Her görenine «eje» diýip aglajak. (B. Kerbabaýew, Poemalar)

 • Şol ýumruk ýaly garrynyň üstüne ajyňy pürkmäge neneň diliň aýlandy?! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)