lebiz at

Bir zady ederin diýip berlen söz, bir zada boýun bolup edilýän wada, ykrar, äht.

  • Kim öz lebzini bozsa, kanundan daşary iş etse gaýgyrman. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem lebiz - lebzi.

lebiz etmek

Bir zada boýun bolmak, söz bermek.

  • Men Hojam aganyň ýanynda lebiz etdim, söz berdim. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Men içmezlige lebiz etdim.

lebizden dänmek

seret lebziňi ýuwutmak

  • Lebziňden dänmek hem gowy däl.

lebziňde durmak

Eden wadaňy ýerine ýetirmek, sözüňde tapylmak.

  • Arap at meýdanda ýörer, Är bolan lebzinde durar. («Görogly» eposy)

lebziňi ýuwutmak

Eden wadaňdan dänmek, ykrarsyz bolmak, ähtiňi bozmak.

  • Wadasyny üfläp, lebzini ýuwudan adamyň ýüzüne tüýkürülýän dälmidir?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Hawa Halnazar baý, hawa! Ak patyşa öz lebzini ýuwutdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)