lebiz le‧biz at

Bir zady ederin diýip berlen söz, bir zada boýun bolup edilýän wada, ykrar, äht.

 • Kim öz lebzini bozsa, kanundan daşary iş etse gaýgyrman. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem lebiz - lebzi.

lebiz etmek

Bir zada boýun bolmak, söz bermek.

 • Men Hojam aganyň ýanynda lebiz etdim, söz berdim. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Men içmezlige lebiz etdim.

lebizden dänmek

seret lebziňi ýuwutmak lebziňi ýuwutmak

 • Lebziňden dänmek hem gowy däl.

lebziňde durmak

Eden wadaňy ýerine ýetirmek, sözüňde tapylmak.

 • Arap at meýdanda ýörer, Är bolan lebzinde durar. («Görogly» eposy)

lebziňi ýuwutmak

Eden wadaňdan dänmek, ykrarsyz bolmak, ähtiňi bozmak.

 • Wadasyny üfläp, lebzini ýuwudan adamyň ýüzüne tüýkürülýän dälmidir?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Hawa Halnazar baý, hawa! Ak patyşa öz lebzini ýuwutdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • lebizden
 • lebizli
 • lebizliligi
 • lebizlilik
 • lebizsiz
 • lebizsizligi
 • lebizsizlik
 • lebze
 • lebzi
 • lebzinde
 • lebzinden
 • lebzine
 • lebzini
 • lebziňden
 • lebziňi
 • lebziňizi