masgaralamak işlik

Masgara, biabraý etmek, ile gülki etmek, abraýdan düşürmek.

  • Bu meni masgaralamaga gelendir. («Sowet Edebiýati» žurnaly)

  • Aýnanyň ony masgaralamagy, agyr ýagdaýa salmagy-da bir eýýäm onuň ýadyndan çykyp gidipdi. (B. Kerbabaýew Aýgytly Ädym)

  • Indi olaryň arasynda jetlik, biri-birini masgaralajak bolmaklyk ýokdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Seni il içinde masgaralap, bir ýüregiň iki ýerinden ýara saljak bolýarlar. (G. Kulyýew Köpetdagyň Aňyrsynda)