masgarabaz mas‧ga‧ra‧baz

[masgaraba:z]

Ýomak atyp ýören, oýunbaz, wäşi sirk klouny, sirkde köpçüligi güldürýän adam.

 • Masgarabaz ýaly tow saklap bilmeýäniňize kemsinmäň! (A. N. Radişew, Peterburgdan Moskwa syýahat)

 • Gubernator masgarabaz kimin, keşbini derrew üýtgetdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
 • masgarabaza
 • masgarabazlar
 • masgarabazlara
 • masgarabazlaryň
 • masgarabazlygam
 • masgarabazlyk
 • masgarabazy
 • masgarabazymyş
 • masgarabazyň