masgarabazlyk mas‧ga‧ra‧baz‧lyk

[masgaraba:zlyk]

Masgarabazyň gylyk-häsiýeti barlyk, kloun bolmaklyk, köpçüligi güldürmeklik, masgarabazyň ýagdaýy, işi.

  • Bir bidöwlet masgarabazlyk edip, märekäni güldürýär. (M. Ý. Lermontow, Biziň zamanymyzyň gahrymany)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem masgarabazlyk - masgarabazlygy.


Duş gelýän formalary
  • masgarabazlygam