idemek işlik

[i:demek]

  1. Gözleg etmek, agtarmak, gözlemek.

    • Gyrat diýp agtarsam dagy-düzleri, Bir ýylda gelmesek, idäň bizleri. («Görogly» eposy)

  2. Ideg-sorag etmek, habar tutmak, sorap durmak.

idäp görmek

Işde, gepde-gürrüňde göwnüňe çiglik giden zady täzeden anygyna ýetmek üçin derňemek, barlamak.

  • Aýdan sözleriniň yzyny idäp görseň, segsen prosenti çypdyrma bolup çykýar. («Tokmak» žurnaly)