idemek i‧de‧mek işlik

[i:demek]

 1. Gözleg etmek, agtarmak, gözlemek.

  • Gyrat diýp agtarsam dagy-düzleri, Bir ýylda gelmesek, idäň bizleri. («Görogly» eposy)

 2. Ideg-sorag etmek, habar tutmak, sorap durmak.

idäp görmek

Işde, gepde-gürrüňde göwnüňe çiglik giden zady täzeden anygyna ýetmek üçin derňemek, barlamak.

 • Aýdan sözleriniň yzyny idäp görseň, segsen prosenti çypdyrma bolup çykýar. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • idedi
 • idedim
 • idedimem
 • idejegem
 • idem
 • ideme
 • idemek
 • idemeli
 • idemesek
 • idemeýärmikä
 • idemän
 • idese
 • idesek
 • ideýän
 • ideýäniň
 • ideýänler
 • idän
 • idäni
 • idänim
 • idänsoň
 • idäp
 • idär
 • idäris
 • idärler
 • idäň