ideolog

Jemgyýetçilik synpyň, jemgyýetçilik-syýasy gurluşyň, ugruň ideologiýasyny goraýan, ýöredýän adam.

  • Kemine zähmetkeş halkyň ekspluatirlenýän synpyň görnükli ideologydyr. («Edebiýat»)