gurum

Odun, tüssäniň emele getirýän garasy, gara ört gatlagy.

  • Trahoma hapa-gurum bolan ýerlerde aňsat ýaýraýar. (S. K. Karanow, Howply göz agyry keselleri we olaryň öňüni almagyň çäreleri)

  • Gurum baglan kepbäniň içi jemendeden doludy. (M. Ý. Lermontow, Biziň zamanymyzyň gahrymany)