gurum

Odun, tüssäniň emele getirýän garasy, gara ört gatlagy.

  • Trahoma hapa-gurum bolan ýerlerde aňsat ýaýraýar. (S. K Karanow, Howply Göz Agyry Keselleri we olaryn Öňüni Almagyň Çäreleri)

  • Gurum baglan kepbäniň içi jemendeden doludy. (M. Ý. Lermontow, Bizim zamanymyzyň gahrymany)