getirmek ge‧tir‧mek işlik

 1. Bir ýerden ikinji bir ýere alyp gelmek, äkelmek.

  • Suw getiren hem bir, küýze döwen hem. (nakyl)

  • Ol magazinden bir halta ak un getirdi.

 2. Hasyl bitmek, hasylly bolmak.

  • Bu ýyl üzümimiz ýagşy getirdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Miwe agaçlaryň gowy getiripdir.

göz öňüne getirmek

seret göz

 • Şol ýatlamalaryň içinde, näme üçindir, Tähranyň jähennemi göz öňüne getirýän gyzgyn gündizleri dymyk agşamlar onuň hyýalyndan çykmaýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

sary getirmek

seret sary

tasa getirmek

seret tas


Duş gelýän formalary
 • getirdi
 • getirdi-de
 • getirdigi
 • getirdigiçe
 • getirdigiň
 • getirdigiňi
 • getirdik
 • getirdik-de
 • getirdikmi
 • getirdiler
 • getirdilermi
 • getirdim
 • getirdim-de
 • getirdimi
 • getirdiň
 • getirdiňiz
 • getirdiňmi
 • getireli
 • getirelimi
 • getireliň
 • getiremizok
 • getiremok
 • getiren
 • getirende
 • getirenden
 • getirendigi
 • getirendigimizi
 • getirendigine
 • getirendigini
 • getirendigiňiz
 • getirendikleri
 • getirendiklerini
 • getirendir
 • getirene
 • getirenem
 • getireni
 • getirenim
 • getirenimden
 • getirenimizden
 • getireninde
 • getireninden
 • getirenine
 • getirenini
 • getireniň
 • getireniňde
 • getireniňden
 • getireniňe
 • getireniňi
 • getirenler
 • getirenlerdendi
 • getirenlerem
 • getirenleri
 • getirenlerinde
 • getirenlerinden
 • getirenlerine
 • getirenlerini
 • getirenleriň
 • getirenligi
 • getirenmi
 • getirenmiş
 • getirenok
 • getirenoklar
 • getirensoň
 • getirer
 • getirer-de
 • getirerden
 • getirerdi
 • getirerdik
 • getirerdiler
 • getirerin
 • getirerine
 • getireris
 • getirerkä
 • getirerler
 • getirerlermi
 • getirerli
 • getirermikä
 • getirersiňiz
 • getiresi
 • getiresim
 • getiresimiz
 • getireýin
 • getireýinmi
 • getirgin
 • getiribem
 • getirip
 • getiripdi
 • getiripdik
 • getiripdiler
 • getiripdim
 • getiripdir
 • getiripdir-de
 • getiripdirler
 • getiripjik
 • getiripmi
 • getiripsiň
 • getiripsiňiz
 • getiriň
 • getirjegem
 • getirjegi
 • getirjegimi
 • getirjegine
 • getirjegini
 • getirjek
 • getirjekdi
 • getirjekdigi
 • getirjekdigine
 • getirjekdigini
 • getirjeklerine
 • getirme
 • getirmedi
 • getirmedik
 • getirmediňiz
 • getirmegem
 • getirmegi
 • getirmegidir
 • getirmegime
 • getirmegimiz
 • getirmegimize
 • getirmegimizi
 • getirmegin
 • getirmeginde
 • getirmeginden
 • getirmegine
 • getirmegini
 • getirmeginiň
 • getirmegiň
 • getirmegiňden
 • getirmegiňi
 • getirmejegi
 • getirmejegine
 • getirmejegini
 • getirmejegiňe
 • getirmejek
 • getirmejekdigini
 • getirmek
 • getirmekde
 • getirmekden
 • getirmekdi
 • getirmekdir
 • getirmekleri
 • getirmeklerine
 • getirmeklerini
 • getirmekleriniň
 • getirmeklige
 • getirmekligi
 • getirmekligini
 • getirmekligiň
 • getirmeklik
 • getirmeklikden
 • getirmekçi
 • getirmeler
 • getirmelerde
 • getirmelerden
 • getirmelere
 • getirmeleri
 • getirmelerinde
 • getirmelerinden
 • getirmelerine
 • getirmelerini
 • getirmeleriniň
 • getirmeleriň
 • getirmeli
 • getirmelidi
 • getirmelidigini
 • getirmelidir
 • getirmelidirler
 • getirmelimi
 • getirmerin
 • getirmersiň
 • getirmese
 • getirmese-de
 • getirmesek
 • getirmeseler
 • getirmesem
 • getirmeseň
 • getirmeseňem
 • getirmesi
 • getirmesinde
 • getirmesine
 • getirmesini
 • getirmesiniň
 • getirmez
 • getirmezden
 • getirmezdi
 • getirmeziniň
 • getirmezler
 • getirmezlermi
 • getirmezlige
 • getirmezligi
 • getirmezligine
 • getirmezligini
 • getirmezlik
 • getirmeýän
 • getirmeýändigi
 • getirmeýändigini
 • getirmeýänlere
 • getirmeýänligi
 • getirmeýär
 • getirmeýärdi
 • getirmeýärdiler
 • getirmeýärin
 • getirmeýäris
 • getirmeýärler
 • getirmeýärsiňiz
 • getirmiş
 • getirmäge
 • getirmäge-de
 • getirmän
 • getirmändi
 • getirmändigini
 • getirmändiklerini
 • getirmändim
 • getirmändir
 • getirmändiris
 • getirmändirler
 • getirmänem
 • getirmäni
 • getirmäniň
 • getirmänligi
 • getirmänmi
 • getirmänsiň
 • getirmäýin
 • getirmäň
 • getirse
 • getirse-de
 • getirsediňiz
 • getirsek
 • getirsek-de
 • getirseler
 • getirsem
 • getirsene
 • getirseň
 • getirseňem
 • getirseňiz
 • getirsin
 • getirsinler
 • getiräý
 • getiräýdi
 • getiräýen
 • getiräýjek
 • getiräýmeli
 • getiräýmese
 • getiräýse
 • getiräýsedim
 • getiräýsek
 • getiräýsem
 • getiräýseň
 • getiräýýär
 • getirýän
 • getirýänden
 • getirýändigi
 • getirýändiginden
 • getirýändigine
 • getirýändigini
 • getirýändikleri
 • getirýändiklerinden
 • getirýändiklerini
 • getirýändir
 • getirýändirin
 • getirýäne
 • getirýänem
 • getirýäni
 • getirýänine
 • getirýänini
 • getirýäniň
 • getirýänler
 • getirýänlerden
 • getirýänlere
 • getirýänleri
 • getirýänlerinden
 • getirýänlerini
 • getirýänleriň
 • getirýänligi
 • getirýänligindedir
 • getirýänligini
 • getirýänçä
 • getirýär
 • getirýär-de
 • getirýärdi
 • getirýärdik
 • getirýärdiler
 • getirýärdim
 • getirýärdiňiz
 • getirýärin
 • getirýäris
 • getirýärkä
 • getirýärler
 • getirýärmi
 • getirýärmiň
 • getirýärsiň
 • getirýärsiňiz