geýdirmek işlik

Eşigini egnine sokmak, eşigini ýeňlendirmek, geýindirmek.

  • Sadap, meniň Mawyma, meniň edermen ogluma derrew bir laý täze geýim geýdir! Meniň bar wagtymda, Nurjahan eje-de hiç haçan hor bolmaz! -- diýip, tiken tahýasyny başyna geýdirdi, sypaşdyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)