eýermek e‧ýer‧mek işlik

 1. Biriniň ýa-da bir zadyň ýany bilen gitmek, yz ýanyndan barmak, yzyna düşüp galmazlyk.

  • Seniň yzyňa eýerjek bolup, halys lütüm çykdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýaňky iki atly-da onuň yzyna eýerdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Diňe dowarlaryň hasyrdysyna, olaryň aýak sesine eýermeli bolýarsyň. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň gürrüňi)

  • Düýe garrasa, köşegine eýerer. (nakyl)

 2. Bir zatda deň barmak, bir zada ýetişmek.

  • Bularyň yzyna eýerjek gümanymyz ýok. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Emma bagyşla, durmuş guramakda men seniň yzyňa eýerip bilmen! (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  • Men ýoldaşlarymyň yzyna eýerip bilmän, olaryň işine zyýan berýärin. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

 3. Bir zady esas edinmek, bir zada esaslanmak, daýanmak, bir zatdan ugur alma, bir zadyň ugry bilen gitmek(pikire).

  • Her hili syýasy ugurlara eýerýän toparlar bardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Siz olara körlerçe eýerýärsiňiz. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Eger olaryň gara niýete eýerýänine gözüm ýetäýse, menden eýgilik görmezler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • eýerdi
 • eýerdigim
 • eýerdiler
 • eýerdim
 • eýerdir
 • eýeremok
 • eýeren
 • eýerendigini
 • eýerendikleri
 • eýerendiklerini
 • eýereni
 • eýerenler
 • eýerenlerini
 • eýerenleriň
 • eýerenok
 • eýerer
 • eýererdiler
 • eýereris
 • eýereňok
 • eýerip
 • eýeripdir
 • eýeripdirler
 • eýeriň
 • eýerjegi
 • eýerjegine
 • eýerjek
 • eýerjekdigini
 • eýerleri
 • eýerleriň
 • eýerlik
 • eýerme
 • eýermedi
 • eýermediler
 • eýermegi
 • eýermegine
 • eýermegini
 • eýermeginiň
 • eýermegiň
 • eýermejekdigini
 • eýermek
 • eýermekde
 • eýermekdir
 • eýermeklerini
 • eýermeklige
 • eýermekligi
 • eýermeklik
 • eýermeklikden
 • eýermeli
 • eýermelidigi
 • eýermelidigini
 • eýermelidim
 • eýermelidir
 • eýermelidirler
 • eýermeseň
 • eýermesinde
 • eýermezden
 • eýermezliginden
 • eýermezlik
 • eýermeýän
 • eýermeýändigi
 • eýermeýär
 • eýermeýärler
 • eýermäge
 • eýermän
 • eýermändirler
 • eýermäni
 • eýerse
 • eýerse-de
 • eýersek
 • eýerseňiz
 • eýerýän
 • eýerýändigi
 • eýerýändigini
 • eýerýändikleri
 • eýerýändiklerini
 • eýerýändir
 • eýerýändirler
 • eýerýänine
 • eýerýänler
 • eýerýänlerden
 • eýerýänlere
 • eýerýänleri
 • eýerýänleriň
 • eýerýänçä
 • eýerýär
 • eýerýär-de
 • eýerýärdi
 • eýerýärdiler
 • eýerýärler
 • eýerýärmiň
 • eýerýärsiňiz