eýerlemek işlik

Gylýala ýer salmak, gylýalyň üstüne eýer berkitmek.

 • Artyk şol wagt atyny eýerlemegä durdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Soň Kerim tüpeňini, gylyjyny dakynyp, horjunyny gyzyl puldan dolduryp, taýy pugta eýerläp üstüne münýär. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 • Musa aga boz aty eýerledi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Arlaryňyzy eýerläň! Küňreş howlynyň içi-daşy, baglaryň aralary çyplaň eýerlenen ýomut atlaryndan doldy. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

eýerläp münmek

Erk etmek, biriniň erkini, ygtyýaryny ele almak, gün bermezlik, azar bermek, öz diýeniňi etdirmek.

 • Bir adamynyň üstünden düşseňiz, şony halys eýerläp münýärsiňiz. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • eýerledi
 • eýerlediler
 • eýerlemegi
 • eýerlemek
 • eýerlemeýärdiler
 • eýerlemäge
 • eýerlemän
 • eýerleýär
 • eýerländir
 • eýerläp
 • eýerläýsem
 • eýerläň