ümeçi ü‧me‧çi at

Ümä gatnaşyjy.

  • Emma ümeçileriň gürrüňi, Aýnanyň göwnüniň tersine bolup çykdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Sapak çekilen ýigit hem ümeçi gelin-gyzlara bir zat bagyşlamaga borçly bolardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • ümeçileriň