üme ü‧me at

Tiz tikip gutarmak maksady bilen aýal-gyzlaryň üýşüp, kömek hökmünde birine edip berýän tikiň işi.

  • Üme düşmez, akmak ekenim. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ene, ony gör! -- diýip, ýuwaşja pyşyrdap, üm bilen bir tarapyny görkezdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Bular üm bilen salamlaşdylar. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • ümede
  • ümeden
  • ümesinde
  • ümä