ötegçi ö‧teg‧çi

Geçip gidip barýan, geçegçi, ýolagçy.

 • Ötegçileriň seslerini çykarman uludan dem almaklary bolsa, şol wagşylyga joşýa gahar alamatydy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ötegçi bolsalar, goý olar arkalaryndaky köne adatyň ýüklerinide bize miras galdyrman, özleri bilen alyp gitsinler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • ötegçiden
 • ötegçiler
 • ötegçilere
 • ötegçileri
 • ötegçileriň
 • ötegçiniň
 • ötegçisi
 • ötegçisiň
 • ötegçä