ötegçi

Geçip gidip barýan, geçegçi, ýolagçy.

  • Ötegçileriň seslerini çykarman uludan dem almaklary bolsa, şol wagşylyga joşýa gahar alamatydy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ötegçi bolsalar, goý olar arkalaryndaky köne adatyň ýüklerinide bize miras galdyrman, özleri bilen alyp gitsinler. (Ata Gowşudow, Köpetdagyn eteginde)