ösüntgi

  1. Agajyň, käbir ösümligiň düýbünden gögerýän şaha; ekilen tohumyň çykyp başlan bölegi.

    • Ösüntgini byçgy bilen kesip agajy ýylmamak.

  2. Bedeniň bir ýerine artyk çykan zat.