öte ö‧te hal

Çakdanaşa, hetdenaşa, artyk, beter, aşa, gaty.

 • Artyk ondan hem öteräk gygyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Güýçden öte güýç bardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

öte düşmek

seret öte geçmek öte geçmek

 • Geliň faktdan öte düşmezlik üçin, olary barmak başyp sanalyň. («Tokmak» žurnaly)

 • Nury diýer sözüm lap däl, eý eziz dostum. Ata! Nähili taryp etsem, düşmerin asyl öte! (Nury Annagylyç, Saýlana eserler)

öte eşitmek

Nädogry eşitmek, ýalňyş eşitmek.

 • Men onuň bu soraglaryny öte eşitdim. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 • Öte eşiden öý ýykar, çala eşiden --çatma. (nakyl)

öte geçmek

Hetden aşmak, çenden çykmak, gereginden artyk gürlemek ýa-da hereket etmek.

 • Hoşgeldi bu gürrüňlerden Çary aganyň gazanylan üstünlige aşa buýsanç, öte geçmeýänini aňlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyn eteginde)

öte gitmek

seret öte geçmek öte geçmek

 • Öte gitseň ökünersiň. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • öteli
 • öterägini
 • öteräk