öt

[ö:t]

Medisina Bagyrda emele gelýän we öt haltasynda ýygnanýan sowuk jisim.

  • Bagryň çykarýan ödi öt haltasynda ýygnaýar. (W. F. Şaleýew, N. A. Rykow, Zoologiýa)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem öt - ödüm, ödüň.

agza öt (zäk) atylan ýaly etmek (bolmak)

seret agyz

  • Süýjän agzyna öt atylan ýaly boldy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)