öten

Öň geçip giden, öň bolup geçen, öňki, ozalky, geçen.

  • Ol, birden öten wakalary gozgady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

öten zaman

Grammatik termin Işligiň geplenýän wagtdan öň bolup geçen hereketi görkezýän zaman formasy.

  • Men kitaby okadym.