öjükdirmek ö‧jük‧dir‧mek işlik

[ö:jükdirmek]

 1. Birini başga birine küşgürmek, biriniň başga birine bolan görübilmezçiligini, hyjuwyny artdyrmak, gijjelemek.

  • Iki ýanyny hem öjükdirýärdi, ownuk meseleleri ulaldyardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Gaharyny getirmek.

  • Kakasynyň doganlarynyň ýençmekleri, gorkuzmalary Gurda çigit ýaly-da täsir etmeýärdi, gaýta ony öjükdirýärdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • öjükdirdi
 • öjükdiren
 • öjükdirendikleri
 • öjükdirenini
 • öjükdirenligi
 • öjükdirerin
 • öjükdirip
 • öjükdiripdir
 • öjükdirjek
 • öjükdirme
 • öjükdirmegi
 • öjükdirmeginden
 • öjükdirmegine
 • öjükdirmegiň
 • öjükdirmejek
 • öjükdirmek
 • öjükdirmekde
 • öjükdirmekden
 • öjükdirmeleri
 • öjükdirmezler
 • öjükdirmäge
 • öjükdirse
 • öjükdiräýmegi
 • öjükdirýän
 • öjükdirýändigi
 • öjükdirýändiklerini
 • öjükdirýäne
 • öjükdirýär
 • öjükdirýärdi
 • öjükdirýärdiler
 • öjükdirýärler