öjükdirmek işlik

[ö:jükdirmek]

  1. Birini başga birine küşgürmek, biriniň başga birine bolan görübilmezçiligini, hyjuwyny artdyrmak, gijjelemek.

    • Iki ýanyny hem öjükdirýärdi, ownuk meseleleri ulaldyardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Gaharyny getirmek.

    • Kakasynyň doganlarynyň ýençmekleri, gorkuzmalary Gurda çigit ýaly-da täsir etmeýärdi, gaýta ony öjükdirýärdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)