ökde ök‧de sypat

Bir käriň, bir işiň, oýnuň we ş. m. tärini ele alan, gowy bilýän, ussat.

 • Men rus diline onçakly ökde däldim. («Mydam taýýar» gazeti)

 • Ol ökde hünärli agronom bolup ýetişipdir. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Ökde ökdäni görende, aýagy tibirdär. (nakyl)

 • Alyp asgyn bolýançaň, berip ökde bol. (nakyl)

ökde gelmek

Üstün çykmak, ýeňmek.

 • Aýsoltanyň oňa susty ökde geldi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

ökde tanamak

Gowulanmak, doly tanamak.

 • Biz ony ökde tanaýarys. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ökdeden
 • ökdedenem
 • ökdedi
 • ökdedigini
 • ökdedim
 • ökdedir
 • ökdediň
 • ökdeje
 • ökdeler
 • ökdelerem
 • ökdeleri
 • ökdeleriň
 • ökdeligi
 • ökdeliginden
 • ökdeligiňi
 • ökdelik
 • ökdeliligi
 • ökderägi
 • ökderäk
 • ökderäklere
 • ökdesi
 • ökdä
 • ökdäni