tirseklemek işlik

 1. Tirsegiňi ýassyga goýup gyşarmak, ýassygy tirsegiň astyna almak.

  • Güberçek per ýassygyny tirseklep, uzyn tagtada keserip ýatyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Birini tirsegiň bilen dürtmek, tirsegiň bilen kakmak.

  • Garly ussa gapdalynda itnişip duran ýigitlerden birini çalaja tirsekledi-de: -- Bu näme, bu nähili bagşy? -- diýdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • tirsekledi
 • tirsekledi-de
 • tirsekleme
 • tirseklemese
 • tirseklemäge
 • tirseklese-de
 • tirsekleýänini
 • tirseklän
 • tirsekläp