tirsek

  1. Anatomiýa Gölüň çigin süňki bilen bilek süňküniň edilýän ýeri.

    • Ýaňyja tirsegini ýassyksyz ýere goýup gyşaran Pökgen dik oturdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

    • Iki ýeňi tirsegine çenli çermelen Näzik tiz-tizden ädim urup, gyssanmaç gelýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Turbalary islendik ugra gönükdirmek üçin ulanylýan egri turba.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tirsek - tirsegi.