naýça1

Dokmaçylyk Daşyna ýüplük, sapak saralan, mäkiniň içinde durýan dokma-daşy, tara enjamy.

  • Maşynlarda pyrlanyp duran naýçalary synlaýandyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

naýça2

Botanika Bossan ekinleriniň gülüniň düýbündäki ýaňy düwen düwünçegi miwesi.

  • Joýamyza gidip, gawunyň naýçalaryny görüp geldim. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)