möwlam

[möwla:m]

Dini düşünjä görä: Hudaýyň bir ady.

  • Bir hümmet etdi Möwlämdan, Ganat baglap uçdy Gyrat. («Görogly» eposy)