göwrüm

  1. Daş görnüşiň möçberi, gabara, göwre.

  2. Bir zadyň uzynlygyna, inine we beýikligine kub birligi bilen ölçelýän ululygy.

uly göwrümi giň

Gahara gelmezek, dargursak däl, sowuk ganly, darykmazak, rahat (adam hakda).

  • Göräýmäge göwrümi giň bir adam, deşli göwresi bar, ýogyn gollary. (N. Pomma, Saýlanan eserler)