göwre göw‧re at

 1. Bedeniň guşaklykda boýna çenli aralygy.

 2. Kellesiz tutuş beden.

  • Baş bolmasa, göwre läş. (nakyl)

 3. seret göwrüm 1

uly göwräni kiçiltmek

Birine haýyş bilen ýüz tutup ýa-da birinden zat sorap, ýüzüňi saraltmak.


Duş gelýän formalary
 • göwre-de
 • göwrede
 • göwreden
 • göwredi
 • göwredigini
 • göwredir
 • göwredäki
 • göwreler
 • göwrelerden
 • göwrelerdir
 • göwrelere
 • göwreleri
 • göwrelerine
 • göwreleriniň
 • göwreli
 • göwrelidi
 • göwreligiň
 • göwrelik
 • göwrelilere
 • göwreliligi
 • göwreliligine
 • göwreliligini
 • göwreliliginiň
 • göwreliligiň
 • göwrelilik
 • göwrelilikde
 • göwrelilikden
 • göwresem
 • göwresi
 • göwresi-de
 • göwresin
 • göwresinde
 • göwresinden
 • göwresindäki
 • göwresine
 • göwresini
 • göwresiniň
 • göwresiz
 • göwresiň
 • göwrä
 • göwräm
 • göwrämde
 • göwrämdäki
 • göwräme
 • göwrämi
 • göwrämiz
 • göwrämiziň
 • göwrämiň
 • göwräni
 • göwräniň
 • göwräň
 • göwräňde
 • göwräňdäki
 • göwräňe
 • göwräňi
 • göwräňize
 • göwräňiziň