göwre at

  1. Bedeniň guşaklykda boýna çenli aralygy.

  2. Kellesiz tutuş beden.

    • Baş bolmasa, göwre läş. (nakyl)

  3. seret göwrüm 1

uly göwräni kiçiltmek

Birine haýyş bilen ýüz tutup ýa-da birinden zat sorap, ýüzüňi saraltmak.