göwnemek işlik

Razy bolmak, kaýyl bolmak, islemek.

  • Bä men ýerli- suwly, öz erkli adam bolarmykam, eýsem, halnazar baý oňa göwnärmikä? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Biz göwnesek- göwnemesek gitmeli bolduk. («Sowet edebiýaty» žurnaly)