nadaralyk na‧da‧ra‧lyk

[nadara:lyk]

Haýýarlyk, şermendelik, galmagalçylyk.

 • Meni getirip, öýmüze taşladylar. Ejeligim: -- Waý, äkidiň! diýip, nadaralyk etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Men Akgözel ejäniň şu nadaralyklaryny görüp, aňk bolup galdym. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Besdir, ýoldaşlar! Nadaralyk edişmäliň! Onuň nadaralygy ýol almady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem nadaralyk - nadaralygy.


Duş gelýän formalary
 • nadaralygy
 • nadaralygyna
 • nadaralygyndan
 • nadaralygyny
 • nadaralygynyň
 • nadaralygyň
 • nadaralyklaryna
 • nadaralyklaryny