merjen

  1. Zoologiýa Deňiz düýbüniň şertlerinde üýşmek bolup ýaşaýan hereketsiz haýwan.

  2. Mineralogiýa Şol haýwanlaryň çökündilerinden emele gelýän, bezeg üçin ulanylýan açyk gyzyl ýa-da ak reňkli daş.

    • Ýolkadaky ýylpyldaşýan merjenler, biziň şatlygmyzyň şanly ýalkymy. («Mydam taýýar» gazeti)