merkez

 1. Matematika Çyzyklaryň, taraplaryň kesişýän nokady.

  • Töweregiň merkezi.

 2. Döwletiň hökümet merkezi edalarynyň ýerleşen baş şäheri-paýtagt.

  • Men olaryň bu işlerine ýol bermen, merkeze çenli giderin! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Aşgabat şäheri Türkmenistanyň mekezidir.

 3. Bir zadyň ortasy, orta bölegi.

  • Ol ýer şäher merkezine ýakyn bolup galyndyr. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 4. Ähmiýetli punkt, bir zadyň jemlenen ýeri.

 5. Ýokary ýolbaşçy organlar.

  • Merkeziň görkezmeleri ýerine ýetirilýär.