mahluk mah‧luk

[mahlu:k]

 1. Jandar.

  • Atabaý aga, deňiz mahluklarynyň, çöl janawarlarynyň gulaklaryny şaňladyp durma! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Özüni oňarmaz, aňsyz, mahaw, emelsiz, aňkaw (adam hakda).

  • Aýu, mahluk, saňa meňzeşe äre baranymdan, gara derýa gark bolaryn. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Aslynda sen kim? Agy-garany seljermeýän bir mahluk! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mahluk - mahlugy.


Duş gelýän formalary
 • mahluga
 • mahlugam
 • mahlugy
 • mahlugydyr
 • mahlugyna
 • mahlugyny
 • mahlugyň
 • mahlugyňam
 • mahlukdan
 • mahlukdyr
 • mahluklar
 • mahluklara
 • mahluklardan
 • mahluklardygyňyzy
 • mahluklarydyr
 • mahluklarynyň
 • mahluklaryň
 • mahluksyz