mahal

seret bagt 1

  • Pursat tapan mahaly, it gaçjak bolup, bar güýji bilen bir tarapa baka özüni oklady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Gijäniň bir mahaly, goç ýigitler assyrynlyk bilen baryp, garakçylaryň ýarag --esbaplaryny ýygnapdyrlar. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)