halal-haram ha‧lal-ha‧ram

[hala:l-hara:m]

Halal we haram gatyşan.