halal-haram

[hala:l-hara:m]

Halal we haram gatyşan.